Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2003, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1998, 2003

1- Ömer Baki Ferhad name adlı eseri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- Dil ve Edebiyatta Psikolojik Unsurlar
Bölüm Adı:Divan Şiirinde Hüznün Bir Yansıması Olarak Felekten Dert Yanma: Kadın Divan Şairleri Mihrî Hâtun ve Leylâ Hanım Divanları Bağlamında, ÇAVUŞOĞLU HALİME Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör: Sümeyra Alan, Sevim Gökçen Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:500 ISBN:978-625-396-022-3 Bölüm Sayfaları:180-210

2- Saygı Kitabı
Bölüm Adı:Babalardan Oğullarına Öğütler: Hayriyye ve Lutfiyye’de Saygı, ÇAVUŞOĞLU HALİME Yayın Yeri:Çizgi Yayınevi, Editör: Tekcan Münevver, Alan Sümeyra Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:379 ISBN:978-605-196-783-7 Bölüm Sayfaları:194-216

3- KENZÜ’L-ESRÂR (Sırlar Hazinesi) Dinî Nasihatler-Hikâyeler-Peygamber Kıssaları
Bölüm Adı:, ÇAVUŞOĞLU HALİME Yayın Yeri:Fenomen Yayıncılık, Editör: Uzunkaya Uğur Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:527 ISBN:978-625-7351-55-3 Bölüm Sayfaları:-

4- Gülşen-i Zürefâ Şeyhzâde Mehmed Vardarî
Bölüm Adı:, ÇAVUŞOĞLU HALİME Yayın Yeri:Kriter Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:696 ISBN:978-605-2228-42-5 Bölüm Sayfaları:-

1- Teşekkürname
2004 MAHALLI IDARELER TÜRKİYE

2- Bölüm Birinciliği
2003 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- Öğretmen
2003 2013

1- Ebu’l-Leys Semerkandî’ye atfedilen El-Hikâyetü’n-Nefîsetü’n-Nakdî Li’ş-Şeyh Ebu’l-Leys Semerkandî adlı eserde yer alan kadın sufi menkıbeleri ve bu menkıbeler üzerine değerlendirmeler
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

2- Divan Şiirinde ”Yeğ” Redifli Gazeller ve Bu Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- Kıssa-i Mûsâ anlatıları üzerine değerlendirmeler ve müellifi bilinmeyen bir Kıssa-i Mûsâ örneği
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- Dört asır dört şair bağlamında divan edebiyatında dünya algısı
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Vehbî-i Yemânîye Ait Bir Mesnevi Şerhi Kitâb-ı Rûhanî Fî Şerh-i Mesnevî-i Muht
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:Journal of Turkish Research Institute ,2019
Uluslararası Hakemli Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Acarindex, Özgün Makale

6- GAZNELİ MAHMUD HİKÂYELERİNE BİR BAKIŞ VE GAZNELİ MAHMUD’UN MENKIBEVİ KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ’NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN) ADLI ESERİ ÜZERİNE
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:TEKE ,2017
Uluslararası Hakemli ASOS Index, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi, Arastirmax, Academic Journals Database Akademik Dizin,ResearchBib, InfoBase Index, DOAJ, EBSCO, SOBIAD, ULAKBİM, Kitap Kritiği

8- GÜLŞEN-İ ZÜREFÂ: BİR MENSUR HİKAYELER KİTABI
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:ASOS Journal ,2017
Uluslararası Hakemli SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), INDEX COPERNICUS, ACADEMİCKEYSSIS (Scientific Indexing Services), İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), OAJI (Open Academic Journals Index), RESERARCH BİBLEDRJI (Directory of Research Journals Indexing), AKADEMİK DİZİN (Akademik Türk Dergileri İndeksi), ICI (Indian Citation Index), CITEFACTOR (Academic Scientific Journals), TEİ ( Türk Eğitim İndeksi ), SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEXAJNS (International Publishing of Academic Journals), ADVANCED SCIENCE INDEX, ACARİNDEX.COM (Akademik Araştırmalar İndeksi), SCIENCE LIBRARYINDEX, SAIF (Scholars Impact), SPARC (Institute of Technical Research), SCHOLARSTEER (Scholarly Information), Özgün Makale

9- Mensur Bir Ferhâd-Nâme Örneği: Ömer Bâkînin Ferhâd-Nâmesi
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:Journal of Turkish Studies ,2015
Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS,AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (DayangJournal System), ULAKBİM, Özgün Makale

10- 19. Yüzyılın Sosyal ve Siyasi Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih Manzumeleri
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:Journal of Turkish Research Institute ,2014
Uluslararası Hakemli ULAKBIM, ASOS index, Modern Language Assosiation (MLA), Özgün Makale

11- İki Farklı Kültürün Âşık Kadın Kahramanları: Leyla Ve Züleyha
ÇAVUŞOĞLU HALİME, Yayın Yeri:Journal of Turkish Studies ,2013
Uluslararası Hakemli SOBIAD, EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, ICAAP, Scientific Commons, MLA, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic, Özgün Makale

1- Şehzade Seyfü’l-Mülûk ve Peri Şahının Kızı Bedî’ü’l-Cemâl Hikâyesine Yol Hikayesi Olarak Bir Bakış; Seyfü’l-Mülûk’un Aşk Yolculuğunun Durak Noktaları Üzerine Değerlendirmeler
ÇAVUŞOĞLU HALİME 09.05.2022, Yayın Yeri:I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Yol) Uluslararası Tam metin bildiri

2- IV. Murat’a Yazılmış Bir Kaside: Kaside-i Nakş ve Redif-Anlam İlgisi Düzleminde Bir Değerlendirme
ÇAVUŞOĞLU HALİME 21.06.2019, Yayın Yeri:II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni Uluslararası Tam metin bildiri

3- Muhibbî Dîvânı’nda Yer Alan Müzeyyel Gazeller Üzerine Bazı Tespitler
ÇAVUŞOĞLU HALİME 02.05.2019, Yayın Yeri:AL-FARABİ 4. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

4- Erzurumlu Mutasavvıf Şair Osman Kemâlî Efendi ve Manzumeleri Üzerine Bir Değerlendirme
ÇAVUŞOĞLU HALİME 12.03.2018, Yayın Yeri:Osmanlı Hakimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

5- BİR MENSUR HİKAYE KÜLLİYATI: GÜLŞEN-İ ZÜREFÂ
ÇAVUŞOĞLU HALİME 12.05.2017, Yayın Yeri:I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ Uluslararası Özet bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Arabzâde İlmî Mehmed Efendi Divançesi ÇAVUŞOĞLU HALİME Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör Divanlarda Gazel Nazım Şekliyle Yazılmış NAATLAR ANTOLOJİSİ ÇAVUŞOĞLU HALİME Türkçe 2022

1- Eski Türk Edebiyatı Şekil Bilgisi
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

2- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

3- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

4- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

5- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

6- Manzum Metin İncelemeleri
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

7- Manzum Metin İncelemeleri
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

8- Manzum Metin İncelemeleri
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

9- Manzum Metin İncelemeleri
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

10- Divan Edebiyatında Nazım
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

11- Divan Edebiyatında Nesir
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

12- Eski Türk Edebiyat VIII
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

13- Eski Türk Edebiyat VII
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- Eski Türk Edebiyat VI
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

15- Eski Türk Edebiyat V
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

16- Eski Türk Edebiyat III
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

17- Eski Türk Edebiyat IV
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

18- Osmanlıca IV
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

19- Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

20- Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

21- Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

22- Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

23- Edebi Bilgiler II
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

24- Edebi Bilgiler II
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

25- Edebi Bilgiler II
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

26- Osmanlıca III
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

27- Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

28- Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

29- Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

30- Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

31- Edebi Bilgiler I
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

32- Edebi Bilgiler I
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

33- Edebi Bilgiler I
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Makâlât-ı merhûm Süleymân Efendi: Transkripsiyonlu metin KÜBRA, Tamamlandı KÜBRA PASİNLİ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Mecmû'a-i eş'âr (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde bulunan "242" arşiv nolu mecmua) ÖMER FARUK, Tamamlandı ÖMER FARUK IŞIK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Ferhâd ü Şîrîn mesnevisinin arketipsel sembolizm, "kahramanın sonsuz yolculuğu" ve "kahramanın dönüşümleri" bağlamında incelenmesi CEYLAN, Tamamlandı CEYLAN YAŞAR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Şevket Rado yazmaları SR_107 numaralı Şiir Mecmuasında bulunan Türkçe manzumeler (İnceleme metin ve MESTABa göre tasnif) ELİF, Tamamlandı ELİF KARAKAŞ ÖZTEKİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Muhibbi Divanında Felek ve Dünya SENA, Devam Ediyor SENA KARAER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2019

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2019

3- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

2- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
IJLET Dergi Türkçe

2020 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ