Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Stratejik Plan

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), kuruluşunun 8. yılı olan 2018 yılında ikinci beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymaktadır. Geleceğin üniversitesini oluşturma çalışmalarımızın yönünü belirleyen 2018-2022 Stratejik Planı, ETÜ’nün 3. Nesil Üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. ETÜ, henüz yeni kurulma aşamasında olmasına rağmen 3. Nesil üniversite olma vizyonu ile ilerlemesinin ürünlerini şimdiden almaya başlamış, evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan sıralamada üniversitemiz 2010 yılından sonra kurulan ve tıp fakültesi bulunmayan 56 üniversite arasında 4. Sırada yer almayı başarmıştır. Diğer taraftan Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. destekli projelerle ülkemizin kalkınmasında önemli konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

2010 yılında kurulan üniversitemiz, büyük bir atılım içerisindedir. Bu kapsamda bir yandan altyapısı güçlü bir üniversite kampüsü için çalışırken, diğer yandan yetkin bir akademik kadro kurma çabası içerisindeyiz. Bununla birlikte, üniversite vizyonumuza uygun olarak geleceğe ilişkin amaç ve hedeflerimizi gerçekçi biçimde yeniden belirliyoruz. Bu görevi, yasal bir yükümlülük olduğu kadar vicdani ve etik bir sorumluluk olarak görüyoruz.

“ETÜ Stratejik Planı 2018– 2022”, Üniversitemizin başarısını artırmaya yönelik stratejik amaç ve hedeflerden oluşmaktadır. Bilimsel araştırmalarımızın artırılması, lisansüstü eğitimle Ar-Ge faaliyetlerimizin bütünleştirilmesi, bilimsel bilginin ekonomik değer ve toplumsal katkıya dönüştürülmesi, insan kaynağımızın daha da iyileştirilmesi bu hedeflerimizin temelini oluşturacak şekilde stratejik planımızın ana eksenini oluşturmuştur. Bu bağlamda “Eğitim”, “Araştırma”, “Girişimcilik”, “Toplumsal Katkı” ve “Kurumsal Gelişme” alanlarında 5 stratejik amaç ve 21 hedef belirlenmiştir.

Yeni stratejik planımızın hazırlık sürecinde katılımcılık, şeffaflık, gerçekçilik ve ölçülebilirlik ilkeleri benimsenmiş, özellikle katılımcılığın yüksek tutulması için büyük çaba gösterilmiştir. İç ve dış paydaşlarımızın fikir ve görüşlerini belirlemek amacıyla başta Vali ve Büyük Şehir Belediye Başkanı olmak üzere ilimiz kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla odak grup toplantıları yapılmış; tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimize anket çalışması uygulanmış ve ayrıca bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Çok yönlü analizler sonucunda üniversitemizin güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri ile çevrenin sunduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuş; sektörel analiz bulguları da gözetilerek üniversitemiz için uygun olan rol belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, öncelikle üniversite olarak temel görevimizi betimleyen misyonumuz ve gelecek idealimizi gösteren vizyonumuz tanımlanmıştır. Misyon ve vizyonumuza uygun olarak temel amaçlarımız, bu amaçlarımızı somut olarak ifade eden hedeflerimiz ve hedeflerimize ulaştıracak olan stratejilerimiz belirlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı, ilgili mevzuat ve üst politika belgeleri gözetilerek hazırlanan stratejik planımızın ilerlememizde yol gösterici olacağını ve aynı zamanda ülkemizin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacağını umuyoruz.

Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planı için tıklayınız.

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı için tıklayınız.

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı için tıklayınız.

ETÜ Asistan Snow