Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Faculty of Letters Turkish Language and Literature
Halime Çavuşoğlu
Assoc. Prof
Araştırma Alanları Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2003, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1998, 2003

1- Ömer Baki Ferhad name adlı eseri ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

1- Saygı Kitabı Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ÇAVUŞOĞLU HALİME ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 379 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196-783-7

2- KENZÜ’L-ESRÂR (Sırlar Hazinesi) Dinî Nasihatler-Hikâyeler-Peygamber Kıssaları Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ÇAVUŞOĞLU HALİME ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 527 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7351-55-3

3- Gülşen-i Zürefâ Şeyhzâde Mehmed Vardarî Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ÇAVUŞOĞLU HALİME ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 696 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2228-42-5

1- Teşekkürname , 2004, MAHALLI IDARELER, TÜRKİYE

2- Bölüm Birinciliği , 2003, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

1- Öğretmen , 2003, 2013,

1- Divan Şiirinde ”Yeğ” Redifli Gazeller ve Bu Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme , TR DİZİN, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2020

2- Kıssa-i Mûsâ anlatıları üzerine değerlendirmeler ve müellifi bilinmeyen bir Kıssa-i Mûsâ örneği , TR DİZİN, ÇAVUŞOĞLU HALİME, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,2020

3- Dört asır dört şair bağlamında divan edebiyatında dünya algısı , TR DİZİN, ÇAVUŞOĞLU HALİME, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,2019

4- Vehbî-i Yemânîye Ait Bir Mesnevi Şerhi Kitâb-ı Rûhanî Fî Şerh-i Mesnevî-i Muht , Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Acarindex, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Journal of Turkish Research Institute,2019

5- GAZNELİ MAHMUD HİKÂYELERİNE BİR BAKIŞ VE GAZNELİ MAHMUD’UN MENKIBEVİ KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER , TR DİZİN, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,2019

6- PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ’NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN) ADLI ESERİ ÜZERİNE , ASOS Index, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi, Arastirmax, Academic Journals Database Akademik Dizin,ResearchBib, InfoBase Index, DOAJ, EBSCO, SOBIAD, ULAKBİM, ÇAVUŞOĞLU HALİME, TEKE,2017

7- GÜLŞEN-İ ZÜREFÂ: BİR MENSUR HİKAYELER KİTABI , SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), INDEX COPERNICUS, ACADEMİCKEYSSIS (Scientific Indexing Services), İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), OAJI (Open Academic Journals Index), RESERARCH BİBLEDRJI (Directory of Research Journals Indexing), AKADEMİK DİZİN (Akademik Türk Dergileri İndeksi), ICI (Indian Citation Index), CITEFACTOR (Academic Scientific Journals), TEİ ( Türk Eğitim İndeksi ), SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEXAJNS (International Publishing of Academic Journals), ADVANCED SCIENCE INDEX, ACARİNDEX.COM (Akademik Araştırmalar İndeksi), SCIENCE LIBRARYINDEX, SAIF (Scholars Impact), SPARC (Institute of Technical Research), SCHOLARSTEER (Scholarly Information), ÇAVUŞOĞLU HALİME, ASOS Journal,2017

8- Mensur Bir Ferhâd-Nâme Örneği: Ömer Bâkînin Ferhâd-Nâmesi , EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS,AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (DayangJournal System), ULAKBİM, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Journal of Turkish Studies,2015

9- 19. Yüzyılın Sosyal ve Siyasi Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih Manzumeleri , ULAKBIM, ASOS index, Modern Language Assosiation (MLA), ÇAVUŞOĞLU HALİME, Journal of Turkish Research Institute,2014

10- İki Farklı Kültürün Âşık Kadın Kahramanları: Leyla Ve Züleyha , SOBIAD, EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, ICAAP, Scientific Commons, MLA, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Journal of Turkish Studies,2013

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Şehzade Seyfü’l-Mülûk ve Peri Şahının Kızı Bedî’ü’l-Cemâl Hikâyesine Yol Hikayesi Olarak Bir Bakış; Seyfü’l-Mülûk’un Aşk Yolculuğunun Durak Noktaları Üzerine Değerlendirmeler, ÇAVUŞOĞLU HALİME, TÜRKİYE, I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Yol), Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, IV. Murat’a Yazılmış Bir Kaside: Kaside-i Nakş ve Redif-Anlam İlgisi Düzleminde Bir Değerlendirme, ÇAVUŞOĞLU HALİME, , II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Muhibbî Dîvânı’nda Yer Alan Müzeyyel Gazeller Üzerine Bazı Tespitler, ÇAVUŞOĞLU HALİME, TÜRKİYE, AL-FARABİ 4. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Erzurumlu Mutasavvıf Şair Osman Kemâlî Efendi ve Manzumeleri Üzerine Bir Değerlendirme, ÇAVUŞOĞLU HALİME, TÜRKİYE, Osmanlı Hakimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

5- Uluslararası , Özet bildiri, BİR MENSUR HİKAYE KÜLLİYATI: GÜLŞEN-İ ZÜREFÂ, ÇAVUŞOĞLU HALİME, , I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

1- Uluslararası , Kitap, Editör, Divanlarda Gazel Nazım Şekliyle Yazılmış NAATLAR ANTOLOJİSİ, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Türkçe, 2022,

1- Eski Türk Edebiyatı Şekil Bilgisi , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

2- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

3- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

4- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

5- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

6- Manzum Metin İncelemeleri , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

7- Manzum Metin İncelemeleri , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

8- Manzum Metin İncelemeleri , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

9- Manzum Metin İncelemeleri , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

10- Divan Edebiyatında Nazım , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

11- Divan Edebiyatında Nesir , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

12- Eski Türk Edebiyat VIII , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

13- Eski Türk Edebiyat VII , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

14- Eski Türk Edebiyat VI , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

15- Eski Türk Edebiyat V , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

16- Eski Türk Edebiyat III , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

17- Eski Türk Edebiyat IV , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

18- Osmanlıca IV , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

19- Eski Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

20- Eski Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

21- Eski Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

22- Eski Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

23- Edebi Bilgiler II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

24- Edebi Bilgiler II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

25- Edebi Bilgiler II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

26- Osmanlıca III , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

27- Eski Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

28- Eski Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

29- Eski Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

30- Eski Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

31- Edebi Bilgiler I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

32- Edebi Bilgiler I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

33- Edebi Bilgiler I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

1- Yüksek Lisans , Makâlât-ı merhûm Süleymân Efendi: Transkripsiyonlu metin, KÜBRA, Tamamlandı, KÜBRA PASİNLİ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Mecmû'a-i eş'âr (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde bulunan "242" arşiv nolu mecmua), ÖMER FARUK, Tamamlandı, ÖMER FARUK IŞIK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Ferhâd ü Şîrîn mesnevisinin arketipsel sembolizm, "kahramanın sonsuz yolculuğu" ve "kahramanın dönüşümleri" bağlamında incelenmesi, CEYLAN, Tamamlandı, CEYLAN YAŞAR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Şevket Rado yazmaları SR_107 numaralı Şiir Mecmuasında bulunan Türkçe manzumeler (İnceleme metin ve MESTABa göre tasnif), ELİF, Tamamlandı, ELİF KARAKAŞ ÖZTEKİN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2015, 2019

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018, 2019

3- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019, 2020

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , IJLET, Dergi, Türkçe,

2020 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ