Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2014, 2017

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2011, 2014

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Selimzâde Emnî ve Şiirleri
Bölüm Adı:, YAVUZ SEYİT, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Fenomen Yayınları, Editör: Halil Karabulut Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:126 ISBN:978-625-6470-47-7 Bölüm Sayfaları:-

2- Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh (İnceleme-Karşılaştırma-Metin-Tıpkıbasım)
Bölüm Adı:, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Fenomen Yayıncılık, Editör: Nihangül Daştan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:243 ISBN:978-625-7351-37-9 Bölüm Sayfaları:-

3- Hikâyet-i Duhter-i Şeyh Buseyrî (İnceleme-Metin)
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:254 ISBN:978-625-7268-85-1 Bölüm Sayfaları:-

4- Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı
Bölüm Adı:Osmanlı Münevverinin ‘Abes’le İştigali: XVII. Yüzyılda ‘Abes’ Tartışmaları, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Kerkük Vakfı İktisadi İşletmesi, Editör: Öbek Ali İhsan, Topaloğlu Yüksel, Bayraktar Fatma Sibel, Özdemir Ayşe Nur Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:646 ISBN:978-975-6849-78-1 Bölüm Sayfaları:327-338

5- Mazlûmî’nin Tercüme-i Şemâil-i Şerîfe’si (İnceleme-Tenkitli Metin)
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:300 ISBN:978-605-7819-26-0 Bölüm Sayfaları:-

6- Şemâ'il-i Şerîfe Tercümesi (Mazlûmî)
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

7- Bekâyî, Dursun-zâde
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-86-4 Bölüm Sayfaları:-

8- Erzincanlı Visâlî Dîvânı
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Dün Bugün Yarın Yayınları, Editör: Muhammet Emin Altınışık Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:288 ISBN:978-625-7760-06-5 Bölüm Sayfaları:-

9- Bursalı Gazâlî ya da Deli Birâder
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Büyüyenay Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:84 ISBN:978-605-7683-54-0 Bölüm Sayfaları:-

10- Tellizâde Vehbî ve Urfî-i Şîrâzî Şerhi (İnceleme-Tenkitli Metin)
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Mim Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:780 ISBN:978-605-80636-1-7 Bölüm Sayfaları:-

11- Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan
Bölüm Adı:Yusuf Ziya Paşa’nın Efkârını Terennüm yahut Münîrî’nin Ferah-nâme’si, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Dün Bugün Yarın Yayınları, Editör: Giyasi Babaarslan, Serpil Mutlu Kırlı, Oğuzhan Kırlı, Meltem Yılmaz Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1288 ISBN:978-625-7471-53-4 Bölüm Sayfaları:489-514

12- Dîvân (Visâlî-i Erzincanî)
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

13- Nazm-ı Bedî
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

14- Miftâhu’l-Hidâye
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

15- Ferâ’idü’l-Âsâr ve Harâ’idü'l-Eş‘âr
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

16- Dâsitân-ı Kâdı vü Uğrı
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

17- Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

18- Prof. Dr. Avni Gözütok -Armağan Kitap-
Bölüm Adı:Feyzî’nin Mevlidi, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Yayınları, Editör: Süleyman Efendioğlu, Hüsna Kotan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:563 ISBN:978-625-7086-15-8 Bölüm Sayfaları:449-473

19- Çelebizade Ali İlmi ve Nazm-ı Bedi
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Mim Yayınları, Editör: Dr. Serkan Özer Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:229 ISBN:978-605-8384-41-5 Bölüm Sayfaları:-

20- İsmail Hakkı Halveti ve Tefsir Günlüğü
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:H Yayınları, Editör: Dr. Mustafa Tatçı Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:394 ISBN:978-605-4042-88-3 Bölüm Sayfaları:-

1- Güfte Mecmûalarının MESTAP’a Göre Tasnifi Üzerine Bazı Öneriler
AĞARI ŞERİFE, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:KÜLTÜRK ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

2- Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - II
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Türkiyat Mecmuası ,2020
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

3- Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - I
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

4- Nazm-ı Tabâyi’in Bilinmeyen Bir Nüshası ve Germiyânlı Şeyhî’ye Aidiyeti Meselesi
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

5- Ahmed Hamdullâh Efendi’nin Ferâ’idu’l-Âsâr ve Harâ’idü’l-Eş‘âr İsimli Mecmûası
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Mavi Atlas ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Urfî-i Şirazî’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Edebiyatımıza Yansımaları
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing,SOBİAD, Özgün Makale

7- Türk Edebiyatında Urfî-i Şîrâzî Şerhleri
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ,2017
Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, Özgün Makale

8- Klasik Türk Şerh Edebiyatının Mahiyeti
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli Index Copernicus, ESJİ, ASOS, Özgün Makale

9- Manzum Sözlük Geleneğimizin Kayıp Halkası: Nazm-ı Bedî
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

10- Gaybî Bir İlim Şubesi Olarak İhtilâç-nâmeler Ve Mevlânâ Sevâdî’nin Manzum İhtilâç-nâmesi
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

11- Deli Birader Gazâlî ve Miftâhu’l-Hidâye İsimli Eseri
GÖZİTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Mevlid Metinlerinde Yer Alan Tasliye Beyitleri
GÖZİTOK MEHMET AKİF, YAVUZ SEYİT 27.10.2022, Yayın Yeri:Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

2- Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencamı
GÖZİTOK MEHMET AKİF 16.12.2020, Yayın Yeri:Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

3- Şemâil Mütercimi Mazlûmîzâde Mustafa Efendi ve Nev-îcâd Aruz Tasarrufları
GÖZİTOK MEHMET AKİF 28.06.2021, Yayın Yeri:Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

4- Osmanlı Münevverinin “Abes”le İştigali: XVII. Yüzyılda ‘Abes’ Tartışmaları
GÖZİTOK MEHMET AKİF 21.12.2017, Yayın Yeri:IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi Ulusal Özet bildiri

5- Muhammet Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde Toplumsal Yozlaşma
GÖZİTOK MEHMET AKİF 25.04.2013, Yayın Yeri:Uluslararası Hace Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

6- Sûfî Şairin Şiirinde Ayna Metaforu
GÖZİTOK MEHMET AKİF 13.12.2018, Yayın Yeri:V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri

7- Müyessiretü’l-Ulûm Müellifi Bergamalı Kadrî Kimdir?
GÖZİTOK MEHMET AKİF 02.09.2020, Yayın Yeri:2nd International Congress on Academic Studıes in Philology Uluslararası Özet bildiri

8- Klasik Türk Şerh Edebiyatının Mahiyeti
GÖZİTOK MEHMET AKİF 21.10.2017, Yayın Yeri:ASEAD 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

1- Ulusal
Kitap Editör 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Yol Tam Metin Bildiri Kitabı AKBULUT UĞUR, GÖZİTOK MEHMET AKİF, BAYTAR SAMET, OĞUZ ANIL YASİN Türkçe 2022

2- Uluslararası
Kitap Editör Norbert Elias ve Sosyolojisi GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkçe 2022

3- Ulusal
Dergi Editör Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EKİNCİ OĞUZHAN,GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkçe 2018

4- Ulusal
Kitap Editör Tahsin Nahîd Rûh-i Bîkayd GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkçe 2016

5- Ulusal
Dergi Editör ErzurumTeknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN Türkçe 2019

6- Ulusal
Dergi Yrd. Editör Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED) GÖZİTOK MEHMET AKİF,BAŞKAN BURAK,EKİNCİ OĞUZHAN Türkçe 2020

7- Ulusal
Dergi Editör ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AKBULUT UĞUR,GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkçe 2017

8- Ulusal
Dergi Editör ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN Türkçe 2018

1- Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

2- Farsça II
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

3- Bilimsel Araştırma Yöntemleri I
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

4- Edebiyat Araştırma Yöntemleri
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

5- Edebiyat Araştırma Yöntemleri
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

6- Klasik Metinler II
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

7- Klasik Metinler I
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

8- Farsça II
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

9- Farsça I
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

10- Farsça I
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

11- Eski Türk Edebiyatı IV
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Eski Türk Edebiyatı IV
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- Eski Türk Edebiyatı III
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- Eski Türk Edebiyatı III
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

15- Metin Tenkidi I
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

16- Metin Tenkidi I
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

17- İleri Osmanlıca
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

18- İleri Osmanlıca
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

19- Metin Tenkidi II
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

20- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

21- Türk Kültür Tarihi II
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

22- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

23- Metin Tenkidi I
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Muğlalı Ali divançesi ELANUR, Tamamlandı ELANUR MİNDİVANLİ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Eyyûb-zâde Mehmed Efendi'nin Kostantiniyye Kal'ası isimli eseri (İnceleme-metin) ÖZLEM, Tamamlandı ÖZLEM COŞKUN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümü ASL 603 (M61) numarada kayıtlı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesine (MESTAP) göre tasnifi NURDAN, Tamamlandı NURDAN ÖZER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ASL 554 (Mc: 12) Numarada Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi(MESTAP)'a Göre Tasnifi(İnceleme-Metin) İBA, Devam Ediyor İBA GÜL AKDAĞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi SA 172-10 Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)'a Göre Tasnifi (İnceleme-Metin) YASEMİN, Devam Ediyor YASEMİN ATMACA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022 2023

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Mavi Atlas Dergi Türkçe

2021 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 araştirma görevlisi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ