Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2014, 2017

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2011, 2014

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh (İnceleme-Karşılaştırma-Metin-Tıpkıbasım) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

2- Hikâyet-i Duhter-i Şeyh Buseyrî (İnceleme-Metin) Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
GÖZİTOK MEHMET AKİF,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tümü

3- Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Bölüm(ler)

4- Mazlûmî’nin Tercüme-i Şemâil-i Şerîfe’si (İnceleme-Tenkitli Metin) Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

5- Şemâ'il-i Şerîfe Tercümesi (Mazlûmî) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

6- Bekâyî, Dursun-zâde Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

7- Erzincanlı Visâlî Dîvânı Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

8- Bursalı Gazâlî ya da Deli Birâder Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

9- Tellizâde Vehbî ve Urfî-i Şîrâzî Şerhi (İnceleme-Tenkitli Metin) Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Ulusal Tümü

10- Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Ulusal Bölüm(ler)

11- Dîvân (Visâlî-i Erzincanî) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

12- Nazm-ı Bedî Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

13- Miftâhu’l-Hidâye Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

14- Ferâ’idü’l-Âsâr ve Harâ’idü'l-Eş‘âr Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

15- Dâsitân-ı Kâdı vü Uğrı Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

16- Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

17- Prof. Dr. Avni Gözütok -Armağan Kitap- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Bölüm(ler)

18- Çelebizade Ali İlmi ve Nazm-ı Bedi Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Ulusal Tümü

19- İsmail Hakkı Halveti ve Tefsir Günlüğü Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

1- Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - II
SCOPUS GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkiyat Mecmuası
2 562 10.26650/iuturkiyat.716206, 531

2- Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - I
ESCI GÖZİTOK MEHMET AKİF İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
1 288 10.26650/TUDED2020-0011, 263

3- Ahmed Hamdullâh Efendi’nin Ferâ’idu’l-Âsâr ve Harâ’idü’l-Eş‘âr İsimli Mecmûası
TR DİZİN GÖZİTOK MEHMET AKİF Mavi Atlas
1 145 10.18795/gumusmaviatlas.698456, 128

4- Nazm-ı Tabâyi’in Bilinmeyen Bir Nüshası ve Germiyânlı Şeyhî’ye Aidiyeti Meselesi
MLA GÖZİTOK MEHMET AKİF Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
68 72 10.14222/Turkiyat4341, 53

5- Urfî-i Şirazî’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Edebiyatımıza Yansımaları
CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing,SOBİAD GÖZİTOK MEHMET AKİF Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7 56 http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.87, 25

6- Türk Edebiyatında Urfî-i Şîrâzî Şerhleri
MLA, EBSCO GÖZİTOK MEHMET AKİF Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
19 122 http://dx.doi.org/10.15247/dev.2407, 77

7- Klasik Türk Şerh Edebiyatının Mahiyeti
Index Copernicus, ESJİ, ASOS GÖZİTOK MEHMET AKİF Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
12 532 , 521

8- Manzum Sözlük Geleneğimizin Kayıp Halkası: Nazm-ı Bedî
TR DİZİN GÖZİTOK MEHMET AKİF Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
55 148 10.14222/Turkiyat1524, 127

9- Gaybî Bir İlim Şubesi Olarak İhtilâç-nâmeler Ve Mevlânâ Sevâdî’nin Manzum İhtilâç-nâmesi
Index Copernicus SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,GÖZİTOK MEHMET AKİF Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
6 131 , 105

10- Deli Birader Gazâlî ve Miftâhu’l-Hidâye İsimli Eseri
TR DİZİN GÖZİTOK MEHMET AKİF Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
52 139 10.14222/Turkiyat1233, 105

1- Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencamı
GÖZİTOK MEHMET AKİF Ulusal Özet bildiri

2- Mevlid Metinlerinde Yer Alan Tasliye Beyitleri
GÖZİTOK MEHMET AKİF, YAVUZ SEYİT Uluslararası Tam metin bildiri

3- Şemâil Mütercimi Mazlûmîzâde Mustafa Efendi ve Nev-îcâd Aruz Tasarrufları
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tam metin bildiri

4- Osmanlı Münevverinin “Abes”le İştigali: XVII. Yüzyılda ‘Abes’ Tartışmaları
GÖZİTOK MEHMET AKİF Ulusal Özet bildiri

5- Muhammet Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde Toplumsal Yozlaşma
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tam metin bildiri

6- Sûfî Şairin Şiirinde Ayna Metaforu
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Özet bildiri

7- Müyessiretü’l-Ulûm Müellifi Bergamalı Kadrî Kimdir?
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Özet bildiri

8- Klasik Türk Şerh Edebiyatının Mahiyeti
GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Özet bildiri

1- Ulusal
Kitap Editör 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Yol Tam Metin Bildiri Kitabı AKBULUT UĞUR, GÖZİTOK MEHMET AKİF, BAYTAR SAMET, OĞUZ ANIL YASİN Türkçe 2022

2- Uluslararası
Kitap Editör Norbert Elias ve Sosyolojisi GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkçe 2022

3- Ulusal
Dergi Editör Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EKİNCİ OĞUZHAN,GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkçe 2018

4- Ulusal
Kitap Editör Tahsin Nahîd Rûh-i Bîkayd GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkçe 2016

5- Ulusal
Dergi Editör ErzurumTeknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN Türkçe 2019

6- Ulusal
Dergi Yrd. Editör Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED) GÖZİTOK MEHMET AKİF,BAŞKAN BURAK,EKİNCİ OĞUZHAN Türkçe 2020

7- Ulusal
Dergi Editör ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AKBULUT UĞUR,GÖZİTOK MEHMET AKİF Türkçe 2017

8- Ulusal
Dergi Editör ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN Türkçe 2018

1- Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

2- Farsça II
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

3- Bilimsel Araştırma Yöntemleri I
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

4- Edebiyat Araştırma Yöntemleri
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

5- Edebiyat Araştırma Yöntemleri
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

6- Klasik Metinler II
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

7- Klasik Metinler I
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

8- Farsça II
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

9- Farsça I
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

10- Farsça I
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

11- Eski Türk Edebiyatı IV
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Eski Türk Edebiyatı IV
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- Eski Türk Edebiyatı III
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- Eski Türk Edebiyatı III
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

15- Metin Tenkidi I
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

16- Metin Tenkidi I
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

17- İleri Osmanlıca
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

18- İleri Osmanlıca
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

19- Metin Tenkidi II
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

20- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

21- Türk Kültür Tarihi II
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

22- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

23- Metin Tenkidi I
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Muğlalı Ali divançesi ELANUR, Tamamlandı ELANUR MİNDİVANLİ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Eyyûb-zâde Mehmed Efendi'nin Kostantiniyye Kal'ası isimli eseri (İnceleme-metin) ÖZLEM, Tamamlandı ÖZLEM COŞKUN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümü ASL 603 (M61) numarada kayıtlı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesine (MESTAP) göre tasnifi NURDAN, Tamamlandı NURDAN ÖZER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ASL 554 (Mc: 12) Numarada Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi(MESTAP)'a Göre Tasnifi(İnceleme-Metin) İBA, Devam Ediyor İBA GÜL AKDAĞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi SA 172-10 Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)'a Göre Tasnifi (İnceleme-Metin) YASEMİN, Devam Ediyor YASEMİN ATMACA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022 2023

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Mavi Atlas Dergi Türkçe

2021 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 araştirma görevlisi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR