Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

FEN FAKÜLTESİ

Kalite Politikası

T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARI

 

Session Date: 20/05/2020                                                                                                                           Number of Session: 12

Karar 12/02-) Üniversitemiz “Kalite Politikası” taslağına ilişkin Kalite Koordinatörlüğünün 11.05.2020 tarih ve E.4814 sayılı yazısı ekleri ile birlikte görüşüldü.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Kalite Politikası” taslağının aşağıdaki şekliyle kabulüne (oy birliği ile),

Kalite Politikamız;

Nitelikli eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme ve topluma hizmet için temel değerlerden ödün vermeden bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, iyileştirme esaslı planlamalar yapan saygın bir dünya üniversitesi olmaktır.

Bu politika kapsamında Üniversitemiz;

Eğitim

* Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı uygulamayı,

* Güncel bilgilerle donatılmış, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip nitelikli bireyler yetiştirmeyi,

* Eğitim-öğretim faaliyetlerini çağın gereksinimlerine, teknolojik gelişmelere ve ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak tasarlamayı ve güncellemeyi,

* Eğitimde ulusal/uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi,

Araştırma

* Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu iş birliğini güçlendiren araştırmaları desteklemeyi ve toplumun refah düzeyini artıran yüksek katma değerli Ar-Ge çıktıları üretmeyi,

* Dünyadaki eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarındaki araştırmalara yoğunlaşmayı,

* Kendini yenileyebilen ve eleştirel bakış açısına sahip öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

* Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak üniversite ortamını tüm paydaşlar için verimlilik ve kalite odaklı bir Ar-Ge çevresi haline getirmeyi,

* Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi,

Toplumsal Katkı

* Toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan etkinlikler gerçekleştirmeyi,

* Etkin ve verimli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi,

* Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik problemlerin çözümüne katkı sunmayı,

Yönetim

* Kalite süreçlerine iç ve dış paydaşların katılımını desteklemeyi,

* Kurumsal ilkeler ışığında birimlerin; katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını içselleştirmeyi; güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,

* Kalite bilincini kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı,

* Toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, engelsiz bir üniversite olmayı,

* Sürekli iyileştirme kültürü oluşturmayı, ilke olarak benimser.

karar verildi.

ETÜ Asistan Snow