Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Mevzuatı

1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

3- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

5- Kamu İç Kontrol Rehberi

6- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

7- Kamu İaderelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

8 - Kamu İç Kontrol Standartları Hakkında Genel Yazı

9- Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı

10- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

ETÜ Asistan Snow