Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Hukuk Müşavirliği

Başvuru

I-Araştırmacının başvuruyu projenin/araştırmanın başlangıç tarihinden en geç bir hafta önce UBYS üzerinden https://www.youtube.com/watch?v=PMwevlmO_XI linkinde bulunan videoda belirtildiği şekilde imzalanmış olarak doğrudan(Fakülteya da bölüme başvurmaksızın) Bilimsel Yayın Araştırma ve Etik Kurul Başkanlığı' na iletmesi gerekmektedir. ARAŞTIRMA BİTTİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

II-Başka araştırmacıların geliştirdiği ölçek ve anketlerin kullanılması durumunda aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir, AKSİ TAKDİRDE BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

1-Eğer araştırmacı geliştirdiği ölçek ve anketi çalışmalarında vermiş (metin içinde veya ekte) ve dolayısıyla kamuyla paylaşmış ise, referansta bulunulması yeterli olacaktır.

2-Eğer araştırmacı geliştirdiği ölçek ve anketi çalışmalarında vermemiş ise, o zaman ölçek sahibinden yazılı izin almak gerekecektir 

3-Eğer araştırmacının geliştirdiği ölçek ve anket üçüncü şahıslar tarafından kullanılmışsa ve çalışmalarında verilmişse, referansta bulunmak yeterli olacaktır.

4-Eğer araştırmacının geliştirdiği ölçek ve anket üçüncü şahıslar tarafından kullanılmışsa ancak çalışmalarında yer  vermemişse, ölçeği ve anketi geliştiren araştırmacıdan yazılı izin almak gerekecektir; ölçeği ve anketi geliştiren araştırmacıya ulaşılamıyorsa, a. referansta bulunulmalı, b. dipnotta izin almak için kendilerine ulaşılamadığına ilişkin açıklama yapılmalı, c. yazışma mailleri muhtemel bir şikayet için saklanmalıdır.

III-Başvuruda sorumlu araştırmacı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

1-Başvuruda belirtilen araştırmaya ilişkin tüm bilgileri içerir evrak

2-Formlar bölümünde yer alan,

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* Gönüllü Katılım Formu 

* Ebeveyn Onay Formu (varsa)

* Taahhütname

* Ölçüm Araçları Kitapçığı 

* Başvuru Kontrol Listesi

3-Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler

4-Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri

5-Kişisel verilerin kullanımı halinde bilgilendirme ve/veya onam formları

ETÜ Asistan Snow