;

Hukuk Müşavirliği

Başvuru

Araştırmacının başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az üç hafta önce Etik Kuruluna yapması gerekmektedir.

Başvuruda sorumlu araştırmacıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

1-Formlar bölümünde yer alan,

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* Gönüllü Katılım Formu (varsa) 

* Ebeveyn Onay Formu (varsa)

* Taahhütname

2-Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,

3-Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,

4-Tüm araştırmacıların CV'si,,

5-Değerlendirme formu hariç bütün formların imzalı kopyası