Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR), 2013, 2018

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2009, 2012

Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2000, 2005

1- Transnasyonal Göçmen Sosyal Uzamını Anlamak: Erzurum Örneği
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede's 6D Model (STEAM Plus)
Devam Ediyor Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

3- Development of A New Life Expectancy And Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural And Multidimensional Perspective (Invented Life)
Tamamlandı Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

4- EKONOMETRİ EĞİTİMİ İLE ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK YAYIN BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Euro-Asian Economies in Transition, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Uluslararası Politik İktisat
NİŞANCI MURAT,YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Bölüm(ler)

2- Teoriden Pratiğe Ekonomi Politikaları ve Dönüşümü II Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Yatırımlar>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Politik İktisat
TÜRKMEN ADEM, Yaşar Ertuğrul Uluslararası Bölüm(ler)

3- İktisat, Finans ve Maliye Araştırmaları Teoriler ve Uygulamalar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Uluslararası Politik İktisat
TÜRKMEN ADEM Uluslararası Bölüm(ler)

4- Eurasian Economies in Transition Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM Uluslararası Bölüm(ler)

5- Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Politik İktisat>Para arzı,Hisse senedi getirileri
TÜRKMEN ADEM, ÜNAL SERKAN Uluslararası Bölüm(ler)

6- DİJİTAL OKURYAZARLIK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Politik İktisat
TÜRKMEN ADEM Uluslararası Bölüm(ler)

7- Güncel İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
TÜRKMEN ADEM Uluslararası Bölüm(ler)

8- İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Politik İktisat
TÜRKO ESRA SENA, TÜRKMEN ADEM Uluslararası Bölüm(ler)

9- Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ekonometri>Zaman Serisi Analizi
TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF Uluslararası Bölüm(ler)

10- Türkiye İhracatında Ürün ve Ülke Çeşitlemesinin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
TÜRKMEN ADEM Uluslararası Tümü

1- Muhasebe Memuru
2007 2008 Aşkale ilçesinde muhasebat görevini yerine getirmek

2- Uzman Yardımcısı
2008 2009 KOBİ ve Ticari Krediler Uzman yardımcılığı

1- Sosyal İlişkilerin Dışsallıklar Üzerindeki Etkisine Dair Bir Uygulama
MLA, Index Copernicus, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, International Citation Index, CrossRef, WorldCat Uludağ Kasım, TÜRKMEN ADEM, DAŞTAN HÜSEYİN Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi
1 61 10.30830/tobider.sayi.13.3, 39

2- Türkiye’de Sektörel Bazda Turizm ve Kadın İstihdamı İlişkisi
TR DİZİN TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF Journal of Tourism and Gastronomy Studies
1 433 10.21325/jotags.2023.1199, 415

3- Which Type of Energy Consumption is Effective on Economic Growth? Industry or Residential? The Case of Nuts-2 Regions in Turkiye
Scopus, RePEc and Ideas, DOAJ, Crossref TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF International Journal of Energy Economics and Policy (EconJournals)
2 255 10.32479/ijeep.14053, 247

4- Türkiye’de İhracat İle Belirsizlik Arasındaki Asimetrik İlişkinin Tespiti: İç, Dış veya Ticaret Belirsizliğinden Hangisi Daha Etkili?
TR DİZİN TÜRKMEN ADEM Journal of History School
62 28 10.29228/Joh.67326, 1

5- Yüksek ve Orta Teknolojili İhraç Ürünlerindeki Karşılaştırmalı Üstünlük ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
TR DİZİN YİĞİTLER Hamza, TÜRKMEN ADEM Abant Sosyal Bilimler Dergisi
1 16 10.11616/asbi.1096160, 1

6- Mekânsal Panel Veri Analizleri Vasıtasıyla, Enerji Tüketiminde Yakınsamanın İl Düzeyinde Tespiti: Türkiye Örneği
TR DİZİN TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, EMSEN ÖMER SELÇUK MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 587 10.33206/mjss.955477, 572

7- Effects of the Complexity Index on Growth and its Reflections on Segregation at the Development Level: The Case of Former Soviet Republics
Endekste taranmıyor GERNİ CEVAT, SARI SELAHATTİN, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK Journal of Eurasian Economies
1 54 10.36880/J01.1.0101, 44

8- Türkiye nin Dış Ticaretinde Ülke Çeşitliliğinin Sosyoekonomik Belirleyicileri / Socioeconoic Determinants of Country Diversity in Turkey s Foreign Trade
International Scientific Indexing, Idealonline, ASOS Index TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK ETU Sentez Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, Erzurum Teknik Universitesi
4 26 10.47358/sentez.2021.17, 1

9- Türk Futbolunda İthalat ve İhracatın Belirleyicileri
TR DİZİN Şenocak Hüseyin Devran, TÜRKMEN ADEM Alanya Akademik Bakış
3 1410 10.29023/alanyaakademik.873091, 1393

10- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İhracata Yönelik veya İthal İkameci Etkileri - Türkiye Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma
TR DİZİN ÇUBUKCU FATMANUR, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK Gaziantep University Journal of Social Sciences
4 1668 10.21547/jss.907372, 1647

11- What Are the Demographic Determinants of Savings? An Analysis on Transition Economies (1993-2013)
ROAD, Crossref, CPCI DOKER ASLI CANSIN, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK Procedia Economics and Finance
283 10.1016/S2212-5671(16)30324-0, 275

12- Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları
TR DİZİN KAYA VEDAT,TÜRKMEN ADEM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
4 324 , 303

1- ERZURUM BİLİM VE SANAT DERNEĞİ
2022 Yönetim Kurulu Üyesi

1- Human Development and Conversion from the Components of this Indicator in Average Life
SARI SELAHATTİN, TÜRKMEN ADEM, SADEGHZADEH EMSEN HATIRA, EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Özet bildiri

2- İhracatta Karmaşıklık ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki Doğrusal Olmayan İlişkinin Tespiti
TÜRKMEN ADEM Uluslararası Özet bildiri

3- Gelir Dağılımında Adaletin Belirleyicileri: Seçilmiş Dışa Açık Ülkeler Üzerine Bir Uygulama
TÜRKMEN ADEM, TÜRKO ESRA SENA, EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Tam metin bildiri

4- Ekonomik Performans Kriteri Olarak Maatricht Kriterlerine Yakınsama Geçiş Ekonomileri ÜzerineUygulama
NİŞANCI MURAT,YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Tam metin bildiri

5- ANALYSIS OF CAPITAL FLIGHT IN DEVELOPING COUNTRIES A STUDY OF TURKEY
ÖZER ALİ,DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM Uluslararası Tam metin bildiri

6- Türkiye Ekonomisinin Orta Gelir Tuzağına Düşüp Düşmediğine Dair Tartışma Kur Değerlenmesi Çerçevesinde Bir Bakış
NİŞANCI MURAT,GERNİ GÜNSELİ MİNE,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Tam metin bildiri

7- Emek Verimliliğini Belirleyen Demografik Unsurlar Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler 1960 2010
NİŞANCI MURAT,DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Tam metin bildiri

8- TÜRKİYE’DE 1980 SONRASINDA İHRACATTA ÜRÜNÇEŞİTLEMESİNDE GELİŞMELER
TÜRKMEN ADEM,NİŞANCI MURAT,EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Tam metin bildiri

9- Women Entrepreneurship in Transition Economies: The Causality Relationship with Economic Growth
YARBAŞI İKRAM YUSUF, TÜRKMEN ADEM Uluslararası Tam metin bildiri

10- Orta Gelir Tuzağından da Öteye Alt-Orta Gelir Grubuna Düşme Riski Üzerine Bir Değerlendirme
GERNİ CEVAT, SARI SELAHATTİN, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Tam metin bildiri

11- Karmaşıklık Endeksinin Büyüme Üzerine Etkileri Ve Gelişmişlik Düzeyindeki Ayrışmaya Yansımaları: Eski SSCB Ülkeleri Örneği
GERNİ CEVAT, SARI SELAHATTİN, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Özet bildiri

12- Brics-T Ülkelerinde Yolsuzluk İle Ticari Açıklık İlişkisinin Tespiti
TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF Uluslararası Özet bildiri

13- Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerindeki Etkileri 2000 2010
YAPRAKLİ SEVDA,TEMURLENK MEHMET SİNAN,TÜRKMEN ADEM,DOKER ASLI CANSIN Uluslararası Tam metin bildiri

14- Beta Convergence Analysis on Transition Economies 1991 2011
ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM Uluslararası Tam metin bildiri

15- 2008 Global Krizinin Geçiş Ekonomilerindeki Etkilerinin Kümeleme Analizi le İncelenmesi
ÖZER ALİ,TÜRKMEN ADEM,ÇADIRCI BÜLENT DİCLEHAN Uluslararası Tam metin bildiri

16- What are the demographic determinants of savings? An analysis on transition economies (1993-2013)
TÜRKMEN ADEM, DOKER ASLI CANSIN, EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Özet bildiri

1- Bitirme Projesi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- Uluslararası İktisat II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- İktisat Tarihi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

5- Uluslararası İktisat I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- İktisat Tarihi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

7- Uluslararası İktisat II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

8- Ekonomik Kalkınma Modelleri
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

9- Uluslararası İktisat I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

10- Bitirme Tezi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

11- Para Teorisi ve Politikası
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Dünya Ekonomisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

14- Ekonomik Kalkınma Modelleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

15- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

16- İleri Düzeyde Uluslararası İktisat
Doktora 2022-2023 Türkçe 3

17- İleri Düzey Uluslararası Parasal İktisat
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

18- İleri Düzeyde Uluslararası İktisat
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

19- Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

20- Uluslararası Parasal İktisat
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

21- Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

22- Uluslararası Parasal İktisat
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Yüksek ve orta teknolojili ihraç ürünlerinde karşılaştırmalı üstünlük büyüme ilişkisi: Türkiye Örneği HAMZA, Tamamlandı HAMZA YİGİTLER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Futbolda dış ticaretin belirleyicileri: Türkiye örneği HÜSEYİN DEVRAN, Tamamlandı HÜSEYİN DEVRAN ŞENOCAK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Organize sanayi bölgelerinde tekstilkent ile ortaya çıkan dışsallıklar ve sosyal ilişkilerin dışsallıklar üzerinde etkisi: erzurum tekstilkent örneği KASIM, Tamamlandı KASIM ULUDAĞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2009 araştirma görevlisi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR