Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

f) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak ve dünya ile rekabet etmesini sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, teşvik etmek, gerçekleştirmek ve elde edilen birikimleri sanayiye aktarmak.

b) Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile koordinasyon ve işbirliği içinde yüksek teknoloji alanında Türkiye'nin ihtiyacı olan uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmek.

c) Aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içinde ve dışındaki akademik ve araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda işbirliğini geliştirmek.

ç) Üniversiteler ile endüstri kuruluşları arasında bilgi alışverişini sağlamak üzere seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek.

d) Merkezi yurt dışında çalışan ve uluslararası üne sahip olan bilim adamlarımızın buluştukları bir platform haline getirmek.

e) Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamında yürütülen projeler, TÜBİTAK projeleri, Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, sanayi sektörü ve ilgili diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen projelere çalışma ortamı hazırlamak ve proje bütçesinden satın alınan laboratuvar cihazlarının Merkezin laboratuvarlarına aktarılmasınısağlayarak ortak kullanıma açmak.

f) Bir Ar-Ge merkezi olarak üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak yüksek teknolojideki gelişmelerden onları bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:

a) Mikro ve nanoteknoloji alanında hassas aygıt üretimi yapacak araştırmacılar için merkez bünyesinde 1.000 ve 10.000 sınıfı ultra-temiz oda ortamları sağlamak.

b) Biyoteknoloji, biyomedikal ve biyomalzeme alanlarında çalışmalar yaparak bunların en önemli uygulama alanlarından biri olan biyoaygıtların gelişimine ülkemizde öncülük etmek. Kurulacak altyapı ile karmaşık yapılı ve kişiye özel implant malzemelerini üretmek ve bu malzemelerin yüzey özelliklerini iyileştirerek kullanım ömürlerini artırmak.

c) Nanoakışkanlar ve Mikro Akışlı Cihazlar Birimi kurarak her türlü nanoakışkanın sentezlenmesini, mikro boyutta cihazların tasarım ve geliştirilmesini, mikro pompa ve mikro pillerdeki manyetik ve elektromanyetik olarak zorlanmış mikro akışların analizlerini gerçekleştirmek. Bunların yanı sıra, havacılık ve otomotiv endüstrisi, savunma sanayi, uzay endüstrisi gibi stratejik alanlara yönelik komponent tasarım ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Yüksek teknolojinin vazgeçilmezlerinden olan nanofotonik ve kuantum bilgi işleme alanlarında projeler gerçekleştirerek ülkemizde lazer teknolojisinin ve kuantum bilgisayarların gelişimine katkıda bulunmak.

d) Malzeme teknolojisinin günümüz elektronik/makine/bilgisayar sektöründeki ve nanoteknolojiningelişimindeki büyük payını göz önünde bulundurarak organik, polimer ve akıllı malzemeler üzerine araştırmalar yapmak ve projeler gerçekleştirmek.

e) Zamanımızın en stratejik konularından biri olan yenilenebilir enerji kaynakları (özellikle güneş ve hidrojen teknolojileri) üzerine çalışmalar gerçekleştirmek ve özellikle güneş pilleri teknolojisinin ülkemizde yaygınlaşması için projeler yürütmek.

f) Yapılar İçin Sismik Performans Değerlendirme Birimi kurarak, mevcut yapıların deprem davranış ve dayanımlarının incelenmesini ve yeni yapı projelerinin depreme dayanıklı tasarım ilkeleri açısından kontrolünügerçekleştirmek.

g) Yukarıda sözü edilen teknolojik alanlarda mühendislik, teknik müşavirlik, danışmanlık yapmak ve laboratuvar hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Danışma Kurulu

c) Müdür

ç) Merkez birimleri ve proje grupları

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Dört öğretim üyesi Müdür tarafından önerilip Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üçyıldır, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerlerine aynı usulle görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilecek öğretim üyelerinin en az ikisinde; Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb. gibi Üniversite dışı kurumlar tarafından desteklenen projelerde proje yürütücüsü/yöneticisi olarak görev yapmış/yapıyor olmak şartı aranır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idarî ve mali konularda karar almak ve bunları Rektörün bilgisine sunmak.

c) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak.

ç) Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar almak.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini ülke kalkınması, bilimsel ve teknolojik katkı açısından değerlendirip araştırmacıları bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği sair bütün konularda karar almak.

Yönetim Kurulunun toplantı zaman ve usulü

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğüdurumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantıgünü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış kişiler, ilgili kuruluş temsilcileri, Merkeze yararlı olabileceği düşünülen kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulunda görevlendirilen üye sayısı içinde Erzurum Teknik Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçerler. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

(3) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanlarından ikisini Müdür Yardımcıları olarak görevlendirir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcılarından birisini, onlar da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 13 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkezin idarî ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Merkez alt birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Ar-Ge ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek amacıyla Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkez alt birimleri ve proje grupları kurulabilir. Bunların çalışmaları Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

ETÜ Asistan Snow