FA RU | AR | EN | Tercih Rehberi | E-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

  • Makale Metni: Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemeli, MS Word dosyası olarak hazırlanmalı, bazı çalışma alanlarının özel durumları dışında yazı tipi olarak mutlaka Book Antiqua fontu kullanılmalıdır. Makalede kullanılan özel bir font varsa mutlaka makale ile birlikte gönderilmelidir. Makale, Giriş bölümü ile başlamalı, bu bölüm yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalı: ara ve alt başlıklarla desteklenebilecek Gelişme bölümü veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla desteklenmeli; Sonuç bölümünde ise çalışmada varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır. Zorunlu hâller dışında makalelerin yazımında mutlaka Türk Dil Kurumunun güncel Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

           Makalelerde sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin Boyutu

Dipnot Boyutu

Paragraf Aralığı

Paragraf Girinti 

Kenar Boşlukları

Satır Aralığı

Sayfa Boyutu

10,5

8,5

Tek

1 cm

2 cm

Tek

17x24 cm

 
  • Başlık: Yazılara önce Türkçe hemen altına da İngilizce olmak üzere iki başlık konulmalıdır. Başlıklar en fazla 12 sözcükten oluşmalı ve tamamen BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.
  • Yazar adı ve adresi: Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. Bu nedenle gerek makale içerisinde gerekse dosya adında yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.
  • Özet: İsimden sonra 150-180 kelimelik makaleyi ifade eden Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Her iki özetin altında anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Özet ve Abstract kısımları 9,5 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  • Makale İçi Başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana ve alt başlıklar oluşturulmalıdır.
  • Fotoğraf,  Harita ve Tablolar: Metnin içinde kullanılan fotoğraf, plan ve tabloların sayfa yapısının dışına çıkılmaması hususunda dikkat edilmelidir. Bu tür belgeler baskı tekniğine uygun çözünürlükte olmalı ve birden fazla ise numaralandırılmalıdır.
  • Beş satırdan kısa alıntılar tırnak içinde verilmeli, beş satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içerde, 10,5 punto ve italik yazılmalıdır.
  • Dergimizde genel olarak APA Atıf Sistemi uygulanmakla beraber kimi disiplinlerde Dipnot sistemi de kabul edilmektedir. Ancak yazardan tutarlı olmaları, seçtiği atıf sistemine çalışma boyunca sadık kalmaları beklenmektedir. 

APA ATIF SİSTEMİ

  • APA Atıf Sistemi’nde kaynak başvurusu paragraf içinde ilgili yerde parantez içinde yazarın soyadı, eserin baskı tarihi ve sayfa numarası şeklinde verilir: (Bilgegil 1989: 34). Birden çok ciltli eserlerde sayfa numarasından önce Romen rakamlarıyla cilt numarası da verilir: (Pakalın 1993: II/706). Kaynak iki yazarlı ise iki yazarın da soyadları belirtilir (Çavuşoğlu ve Tanyeri 1984: 45). Kaynak ikiden fazla yazarlı ise birinci yazarın soyadı yazılır, ondan sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması konulur: (Akyüz vd. 1958: 50). Birden fazla kaynağa gönderme yapılmışsa bunlar aynı parantez içinde gösterilmeli ve aralarına noktalı virgül konulmalıdır. Aynı yazarın birden fazla çalışmasına başvuru yapılması durumunda, eğer bu çalışmalar farklı yıllara aitse yukarıda belirtilen normal sistem uygulanır. Parantez içine soyadından sonra yazılan yıl farklı olduğu için hiçbir karışıklık olmayacaktır. Ancak bir yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla çalışması varsa, bunları ayırt etmek üzere baskı yılının sonuna a, b, c... gibi küçük harfler konulabilir: (Çelebioğlu 1975a: 33) ve (Çelebioğlu 1975b: 46). Eklenen bu küçük harfler sona konulacak olan Kaynaklar listesinde de gösterilmelidir. Yazarsız çalışmalar başlıklarıyla kaynak gösterilirler. Bunun için başlıkta anlamlı kısaltmalar yapılabilir. Bu atıf siteminde eğer dipnot kullanılacaksa ilgili kelime veya cümlenin sonuna rakam konarak sayfa altında ve­rilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.

 Metinde paragraf içinde gösterilen başvuru kaynaklarının tümü makalenin sonunda bibliyografya/kaynakçada verilmelidir. Yararlanıldığı hâlde metinde yer verilmeyen kaynaklar bibliyografyada gösterilmez. Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak şu biçimde verilmelidir:

Kitaplarda: Yazarın SOYADI, Adı, (Basım tarihi), Kitap adı, Baskı sayısı, Basım yeri: Yayınevi.

Örnek: ÇELEBİOĞLU, Âmil (1999), Türk Edebiyatında Mesnevi (II. Murad Devri Mesnevileri), İstanbul: Kitabevi Yay.

Birden çok cildi olan eserlerde: Yazar SOYADI, Adı (Basım tarihi),  Kitap Adı, Baskı sayısı, (cilt), Basım yeri: Yayınevi.

Örnek: Şemsettin Sâmi (1996), Kâmûsu’l-A‘lâm I-VI, Ankara: Kaşgar Neşriyat.

İki yazarlı eserlerde: Birinci yazarın soyadı, adı ve ikinci yazarın adı soyadı yazılır. İki yazar arasına “ve” bağlacı konur.

Örnek: ÇAVUŞOĞLU, Mehmet ve M. Ali Tanyeri (1984),...

Makalelerde: Yazarın SOYADI, Adı (Basım tarihi), “Makalenin başlığı”, Derginin adı, sayısı, sayfalar.

Örnek: ÇAVUŞOĞLU, Mehmed (1970), “Zâtî’nin Letâifi I”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XVIII, 25-51.

DİPNOT ATIF SİSTEMİ

  • Dipnot Atıf Sistemi'nde ise atıflar sayfa sonuna önce yazarın adı, soyadı, Kitap adı, Baskı sayısı, Yayınevi, Basım yeri, Basım tarihi sıralaması ile verilmelidir: Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 7. Baskı, Gizem Yayınları, İstanbul, 1997. Birden çok cildi olan eserlerde, yazarın adı, soyadı, Kitap adı (cilt), baskı sayısı, yayınevi, Basım yeri, Basım tarihi verilmelidir: Şemsettin Sâmi, Kâmûsu’l-A‘lâm I-VI, Kaşgar Neşriyat, Ankara 1996. Makalelerde yazarın adı, soyadı, “makale adı”, Dergi Adı, cilt/sayı, yıl, sayfa aralığı verilmelidir: Yusuf Ziya Sümbüllü, “Hikâyet-i Nil-i Mübarek Üzerine”, Turkish Studies,  7/4, 2012, s. 2756-2760. İkinci ve daha sonraki atıflarda ise yazarın sadece soyadı, eseri ve sayfa numarası verilmelidir: Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma, s.188.

       Metinde sayfa sonunda gösterilen başvuru kaynaklarının tümü makalenin sonunda bibliyografya/kaynakçada verilmelidir. Yararlanıldığı hâlde metinde yer verilmeyen kaynaklar bibliyografyada gösterilmez. Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak şu biçimde verilmelidir: SEYİDOĞLU, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 7. Baskı, Gizem Yayınları, İstanbul, 1997.