Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

Staj

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

I. Staj Koşulları

1)     Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Staj Uygulama Esasları, Erzurum Teknik Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi Staj Yönergesi esas alınarak oluşturulmuştur.

2)     Psikoloji lisans müfredatında staj dersi zorunludur. Dersi almayanlar veya alıp başarılı olmayanlar mezun olamaz.

3)     Zorunlu staj süresi 30 iş günüdür. Ancak Psikoloji Bölümü Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun uygun görüşü ve Üniversitenin ilgili yönergesi kapsamında belirlenen staj süresinden daha uzun süreli staj yapılabilir.

4)     Staj yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılır. Ancak öğrenciler başka ders almadıkları dönemlerde de staj yapabilirler. Yaz okuluna devam eden öğrenciler ise yaz okulu süresi içerisinde staj yapamazlar.

5)     Öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda ikinci veya üçüncü sınıfın yaz tatilinde staj yapabilirler.

6)     İkinci sınıfın yaz tatilinde staj yapmayı tercih eden öğrenciler stajlarını hastane ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde yapamazlar. Hastane stajını da deneyimlemek isteyen öğrenciler ikinci sınıf yaz döneminde 15 veya 20 gün staj yapıp üçüncü sınıfın yaz döneminde ise kalan staj süresini bir hastane ya da psikolojik danışmanlık merkezinde doldurabilir. 30 günlük stajının tamamını ikinci sınıfın yaz döneminde tamamlamak isteyen öğrenciler, stajlarını hastane ve psikolojik danışmanlık merkezleri dışındaki kamu ve özel kurumlarda yapabilirler. Tüm staj süresini hastane veya danışmanlık merkezlerinde tamamlamayı tercih eden bir ikinci sınıf öğrencisi staj tercihini bu yönde yapabilmek için üçüncü sınıfın yaz dönemini beklemelidir.

7)     Öğrenciler stajını on beşer gün veya ilki 20 (yirmi) ikincisi 10 (on) gün olacak şekilde ikiye bölerek her iki yaz döneminde de yapabilirler. Bu iki staj aynı kurumda veya farklı iki kurumda olabilir. Ancak öğrencilerin ilk stajı 15 (on beş) günden az ve stajlardan biri 10 (on) günden az olarak düzenlenemez.

8)     Öğrenciler haftada en fazla 5 (beş) gün staj yapabilirler. Resmî tatil günlerinde staj yapılamaz. Ancak özel kurum veya kuruluşlarda resmî tatil dışındaki cumartesi günlerinde de staj yapabilirler.

9)     Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilir. Telafi edilen günler staj döneminin ya da her bir staj döneminin %20’sinden fazla olamaz. Staj süresini herhangi bir nedenle tamamlayamamış olanlar, mezun olabilmek için bu uygulama esasları uyarınca yapılması gereken stajı başarı ile tamamlamak zorundadırlar.

10) Stajlarına devam etmeyi engelleyen mazereti olması halinde öğrenciler bunu Psikoloji Bölümü Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna 5 (beş) gün içinde bildirmelidir. 

11) Staj yapılacak kurumda, öğrencilere rehberlik etmesi açısından, en az bir psikolog çalışıyor olmalıdır.

12) Zorunlu staj ve isteğe bağlı staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri, işyeri eğitimi süresince Üniversite tarafından karşılanır.

13) Yasanın emredici hükmüne rağmen ilgili birime bilgi vermeden sigortasız olarak staja başlayanlar ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir yükümlülükten Üniversite/Fakülte sorumlu tutulamaz.

14) Türkiye dışında da staj yapılabilir. Türkiye dışında staj yapmak isteyen öğrenciler, stajlarını Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (IAESTE), ERASMUS Staj Hareketliliği Programı kanalı veya kendi imkânları ile gerçekleştirebilirler.

15) Stajlarını yurt dışında yapan öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanamaz.

16) Öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları stajların geçerliliği ilgili muafiyet ve intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek bağlanır.

17) Öğrenciler staj boyunca staj defterlerini düzenli olarak doldurmalı ve devamlılık göstermelidir.

18) Öğrencilerden staj yapacakları kurumları kendilerinin bulması beklenilir. Öğrenciler yurt içi veya yurt dışında kendi imkânları ile bulacakları resmî/özel işyerlerinde staj yapabilmeleri için, işyeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermeleri ve işyeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edildiklerini belgelendirmelidirler.

19) SGK sistemine öğrenciler için bir ayda iki kez sigorta girişi yapılamadığından, aynı ay içinde iki kez staj başvurusu yapılamaz.

20) Öğrenciler staj başlamadan en az 10 (on) iş günü önce staj işlemleri için başvuru yapmalıdır.

21) Öğrencilerin stajları başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, yeniden staj yapmak zorundadır.

22) Psikoloji Bölümü Staj Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

II. Staj Başvuru Süreci

1)     Öğrenciler ilk olarak staj yapacağı kurumdan sözel bir onay alırlar.

2)     Psikoloji bölümünde staj başvuru formu ve staj kabul formu olarak iki ayrı form değil, Zorunlu Staj Formu adında tek bir form vardır. Öğrenciler ilgili internet sitesi üzerinden Zorunlu Staj Formunu indirirler.

3)     Form öğrenciler tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulur ve 3 (üç) nüsha şeklinde hazırlanır.

4)     Her bir form mutlaka fotoğraflı olmalıdır.

5)     Eksiksiz bir şekilde doldurulan 3 (üç) nüsha ilk olarak staj yapılacak kuruma imzalatılır. Sonraki süreçte ise Psikoloji Bölümü Uygulamalı Eğitimler Komisyonu üyelerinden herhangi birine ve ilgili dekan yardımcısına imzaya sunulur. İmza süreçleri tamamlandıktan sonra evraklar SKS onayına gönderilmek üzere fakülte sekreterliğine teslim edilir. Sigorta girişi onaylanan öğrenciler Zorunlu Staj Formunun bir nüshasını Psikoloji Bölümü Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna bir diğer nüshasını ise staj yapılacak kuruma iletir ve stajlarına başlarlar. (Güncelleme 23.05.2023)

6)     Öğrenciler staja başladıktan sonra ilgili internet sitesinden staj defteri ve staj değerlendirme formunu indirirler.

7)     Staj defterleri staj boyunca öğrenci tarafından düzenli bir şekilde doldurulur ve staj yapılan kurumdaki staj sorumlusuna imzalatılır.

8)     Staj değerlendirme formu, staj bitiminde staj yapılan kurumdaki staj sorumlusuna imzalatılır ve kapalı bir zarf içinde bölüm uygulamalı eğitimler komisyonuna teslim edilmek üzere öğrenciyle elden veya posta yoluyla gönderilir.

9)     Staj bitiminde öğrenciler, teslim aldıkları staj değerlendirme formunu ve staj boyunca doldurdukları staj defterini bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna elden veya posta ile teslim etmelidirler.

10) Öğrenciler, Zorunlu Staj Formunda yer alan iletişim (e-posta) ve diğer bilgilerinin doğruluğu ve staj süreci boyunca evrak takibinden sorumludur.

11) Staj defterleri ve staj değerlendirme formu için son teslim tarihi, yaz stajı yapanlar için güz eğitim dönemi başlangıcının ikinci haftasının son iş günü, ara tatilde yapanlar için ise bahar yarıyılın ikinci haftasının son iş günü mesai saati sonlanana kadardır. İlgili tarih aralıklarında staj defterlerini ve staj değerlendirme formlarını teslim etmeyenler staj uygulamasından başarısız kabul edileceklerdir.

12) İş yeri staj sözleşmesi kurumumuz için bir zorunluluk değildir; ancak bazı staj yapılan kurumlar bu formu zorunlu tutmaktadırlar. Dolayısıyla öğrencilerin iş yeri staj formunu doldururken staj yapılacak kurumun talebi doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

13) Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu staj yapılan kurumdan gelen değerlendirme, staja devamlılık, staj defteri ve kendi belirledikleri kriterleri de göz önünde bulundurarak başarılı veya başarısız şeklinde bir değerlendirme yapabilirler.

 -

 III. Psikoloji Bölümü Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İlayda TÜRK HÖL


ilayda.turk@erzurum.edu.tr

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KAŞDARMA

ezgi.kasdarma@erzurum.edu.tr

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Üyesi

Arş. Gör. Esma GÜNDOĞAN

esma.gundogan@erzurum.edu.tr

Sorularınız için lütfen esma.gundogan@erzurum.edu.tr ile iletişime geçiniz.

-Güncelleme: 12.07.2022-

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR