Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi

T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA

YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 –

Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla Erzurum Teknik Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullar öğrencilerinin ve personellerinin, Erzurum Teknik Üniversitesinin fakülteler arası, Türkiye üniversiteler arası, Avrupa üniversiteler arası, diğer yurt içi, yurt dışı resmi ve özel kurum ve kuruluşları organizasyonları ile yapılan tüm spor faaliyetleri, etkinlikleri, yarışmaları, araştırmaları, toplantıları, çalıştayları ve seminerleri düzenlemek ve katılımlarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 –

Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrenci ve personellerine yönelik, Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi hizmetinin verilmesi hakkındaki esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 –

Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı ve 47’nci maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Organlar

Tanımlar

Madde 4 –

Bu Yönergede geçen;

4.1. Rektörlük: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

4.2. Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

4.3. Rektör Yardımcısı: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

4.4. ETÜ: Erzurum Teknik Üniversitesini

4.5. SKS: Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nı,

4.6. Daire Başkanı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını,

4.7. SBF: Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini,

4.8. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı : Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını,

4.9. Öğretim elemanı: Erzurum Teknik Üniversitesi Fakülte, Enstitülerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve okutmanını,

4.10. Şube Müdürü: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spordan sorumlu Şube Müdürü’nü,

4.11. Şef: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri birimi Şefini,

4.12. İdari Memur: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şubesi biriminde görev yapan memurlarını,

4.13. E.U.S.A. : Avrupa Üniversite Spor Birliğini,

4.14. T.Ü.S.F. : Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu,

4.15. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK) : Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü makamınca atanan Spor Organizasyonları Düzenleme ve Yürütme Kurulunu,

4.16. Spor Şube Müdürlüğü; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünü

4.17 Yönetici ve İdareci: Üniversitelerarası Spor kafilelerinin başında görevli idari ve teknik elemanlarını,

4.18. Çalıştırıcı: Spor faaliyetlerine katılan öğrenci sporcuları çalıştırıcılarını, eğitmenlerini,

4.19. Spor Temsilcisi: Erzurum Teknik Üniversitesi Fakülte ve Enstitü Spor Temsilcisini

4.20. Öğrenciler: Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencilerini,

4.21. Sporcu: Erzurum Teknik Üniversitesini temsilen spor yarışmalarına katılan öğrenci sporcularını,

4.22. Yarışma: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Erzurum Teknik Üniversitesi Fakülte ve Enstitüleri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Avrupa Üniversiteler Spor Birliği ve yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen her türdeki sportif müsabakayı, spor faaliyetleri, organizasyonları, yarışmaları, toplantıları, araştırmaları, çalıştayları, seminerleri vb. ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Madde 5 –

5.1. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu

5.2. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü

Organlar ve Görevleri

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu

Madde 6 –

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Daire Başkanı, Spor Şube Müdürü, Erzurum Teknik Üniversitesinde görevli 2 (iki) öğretim elemanı ve Birim Şefi veya Memurundan oluşur.

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nun görevleri (SFDYK);

Madde 7 –

7.1. Erzurum Teknik Üniversitesinin spor hizmetlerini ve faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve kararlar almak,

7.2. Her eğitim-öğretim yılı başında, üniversite içi yarışma dallarını belirlemek, üniversite içi spor faaliyetlerini, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanmış program dâhilinde, yarışmalar için belirlenen teknik kurallara uygun olarak faaliyetleri yürütmek,

7.3 Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda ETÜ’nün temsil edileceği spor dallarını belirlemek, bu amaçla gerektiğinde seçme, yarışma ve karşılaşmalar düzenlemek,

7.3.1- Üniversite içi spor organizasyon ve faaliyetlerinin yarışma kurallarını (Teknik Kurallar) belirlemek,

7.3.2- Üniversite içi yarışma ve faaliyetlerin teknik toplantılarını ve kura çekimlerini yapmak, spor temsilcileri ile toplantı yaparak yarışmalarda yardımcı olmak,

7.3.3- Üniversite içi yarışma ve turnuva programlarını hazırlanmak, tarihleri belirlemek, karşılaşmaların nasıl oynanacağına karar vermek,

7.3.4- Üniversite içi spor faaliyetleri organizasyonu kapsamında oynanan müsabakalarda meydana gelen idari konularda karar almak,

7.3.5- Üniversite içi yarışmalar için fakülte spor temsilciliklerinin oluşturulmasını sağlamak,

7.4. Erzurum Teknik Üniversitesine ait spor tesislerinin etkin kullanılmasını sağlamak,

7.5. Öğrenci ve çalışan personellerinin ilgi duydukları spor dallarında eğitim ve kurslar ile spor faaliyetleri organize etmek,

7.6. Yarışmalar, spor etkinlikleri ve organizasyonlara ait gerekli düzenlemeleri yapmak, belirlenen malzeme talep ve isteklerin mevzuatın vermiş olduğu imkânlar çerçevesinde karşılanmasını sağlamak,

7.7. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler arası yarışmalardaki yönetici, idareci ve çalıştırıcıları belirlemek,

7.8. Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,

7.9. Sporcu öğrenciyi teşvik edici ödülleri belirlemek,

7.10. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyeleri her eğitim ve öğretim yılı başında bir yıllığına Rektörlük makam onayı ile atanır. Üyenin bulunduğu görevinden ayrılması halinde kuruldaki görevi sona ermiş olur, ayrılan üyenin yerine yeni atama yapılır.

7.11. Alınan kararlar Rektörlük makam onayı alındıktan sonra yürürlüğe girer,

7.12. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu sekretaryasını SKS Spor Şube Müdürlüğü yürütür.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün görevleri;

Madde 8 –

8.1. SKS tarafından yapılacak spor hizmetlerinin (spor faaliyetleri, organizasyonlar, yarışmalar, toplantılar, araştırmalar, çalıştay, seminer vb.) tümünün etkin, verimli ve amaca uygun bir şekilde koordinasyonunu ve düzenini ilgili mevzuat gereğince sağlar,

8.2. İlgili evrakların kayıtlarını tutar, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlar,

8.3. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlar,

8.4. Birim personelleri, Spor Şube Müdürlüğü içerisindeki görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde yazışmalar, malzeme deposu, spor saha ve alan hizmetleri, spor istatistik, spor programı hizmetlerini yetki çerçevesinde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Esas Hükümler

Spor Çalışmaları ve Yarışmaları

Spor Çalışmaları

Madde 9 –

SKS tarafından, üniversite içi faaliyet programları belirlenerek ilgili Rektör Yardımcısından gerekli onaylar alınır. Üniversitede ders dışı zamanlarda spor faaliyetlerine büyük önem verilerek, bu çalışmalara tüm öğrenciler ve personellerin katılımının sağlanmasına imkân verecek biçimde düzenlemeler yapılarak yürütülür. Üniversite içi yapılacak takım sporu organizasyonları için, her Fakülteden “Spor Temsilcisi” oluşturulması ve bu temsilcilerin SKS ile irtibat halinde tutulması sağlanır. Yapılan düzenlemelerle Üniversitenin bütün öğrencileri ve personellerine takım sporu ve bireysel spor yarışmaları düzenlenir. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından, Erzurum Teknik Üniversitesini yurt içinde ve yurt dışında katılacağı spor etkinlik, faaliyet ve organizasyonları belirlenir, gerekli onaylar alınarak belirlenen bu spor faaliyetlerinde Erzurum Teknik Üniversitesini temsil edecek takımlar için organizasyon program çalışmaları yapılır, gerekli olan ödenek, donanım vb. ihtiyaçlar temin edilerek spor faaliyetlerine katılmaları sağlanır. Ayrıca ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, araştırma, çalıştay, seminer ve spor organizasyon etkinlikleri için alt yapı, alan, malzeme ve ortam

oluşturulup gerekli çalışmalar yapılır ve spor faaliyetlerine katılımları gerçekleştirilir. Kış sporları ile ilgili özel çalışmalar yapılarak öğrenciler ve personel için gerekli spor etkinlikleri SKS tarafından organize edilir.

Yarışmalar

Madde 10 –

Üniversite içi spor faaliyetleri; fakültelerdeki mevcut öğrencilere uygun olarak, üniversitenin saha, tesis ve malzeme imkânları göz önünde tutularak organize edilen yarışmalardır.

Üniversitelerarası spor faaliyetleri; yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Erzurum Teknik Üniversitesini temsil edecek SFDYK tarafından belirlenen spor takımlarımızın katılacağı yarışmalardır. Bu yarışmalar;

(1) T.Ü.S.F. tarafından organizasyonu yapılan Türkiye Üniversiteler arası yarışmalar,

(2) E.U.S.A. tarafından organizasyonu yapılan Avrupa Üniversiteler arası yarışmalar,

(3) Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinin düzenledikleri yarışmalar,

(4) İlgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan yarışmalar,

(5) Erzurum Teknik Üniversitesinin organizasyonunu yaparak Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin katıldığı yarışmalar,

(6) Geleneksel hale getirilecek spor yarışmaları ve şenlikleri.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Organizasyonlar ve Yarışmaların İşleyiş Aşaması

Madde 11 –

Üniversite İçi Spor Faaliyetleri

11.1. Her eğitim-öğretim yılı başında SFDYK tarafından üniversite içi spor faaliyetlerinde hangi branşlarda yarışma yapılacağına karar verilir,

11.2. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar ilgili rektör yardımcısı oluru alındıktan sonra yürürlüğe girer,

11.3. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenen branşlarda organizasyona katılımın sağlanması amacıyla fakültelere resmi yazı ile faaliyet istek formu gönderilir,

11.4. Fakülteler hangi branşlarda katılacaklarını ve branşlarla ilgili yapılacak toplantılarda birimleri temsil edecek spor temsilcilerini resmi yazı ile SKS’ ye bildirir,

11.5. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından branşlarla ilgili müsabaka takvimi ve fikstürler belirlenir, spor temsilcileri eşliğinde kura çekimi yapılır,

11.6. Yapılacak spor yarışmaları için görev alacak hakem ve personel sayısı belirlenir, bunlarla ilgili çalışma yapılması için SKS’ ye bilgi verilir,

11.7. Yarışmalara katılımcı olarak katılan sporculara müsabaka malzemeleri (forma, şort, tozluk, antrenman topu vb.) SKS tarafından bu yönerge kapsamında belirlendiği şekilde temini yapılarak verilir,

11.8. Yarışmalarda dereceye girecek sporculara SFDYK kararı ve ilgili rektör yardımcısının oluru ile kararlaştırılan ödüller verilir.

Üniversitelerarası Spor Müsabakaları

Madde 12 –

- 12.1. TÜSF tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri;

12.1.1. Her eğitim öğretim yılı başında TÜSF tarafından üniversitelerarası yarışma katılım programı çerçevesinde katılım talep formu SKS’ye bildirilir,

12.1.2. SKS tarafından, TÜSF’ den gelen talep yazısı görüşülmek üzere Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu‘na gönderilir,

12.1.3. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından, katılım olabilecek branşların belirlenmesi ve bu branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması amacıyla rektör yardımcısının oluru ile SBF görevlendirilir,

12.1.4. SBF tarafından on beş gün içerisinde hazırlanan tahmini katılacak branşlar ile sorumluları listesi ve raporları Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na gönderilir, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek hangi branşlarda katılacağı belirlenerek ilgili rektör yardımcısının oluru ile karara bağlanır,

12.1.5. Yarışmalardan otuz gün öncesinde katılımcı listesi ve diğer evraklar SBF tarafından düzenlenerek üst yazı ile birlikte SKS’ ye gönderilir,

12.1.6. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenen branşlarda yarışmalara katılmak üzere SBF tarafından bildirilen sporcu ve idareci listesine ait kişilerin yol ücretleri, barınma ve gıda harcamaları için harcırah kanununa göre yolluk ve yevmiye verilir,

12.1.7. Belirlenen branşlarda yarışmalara katılımı sağlanacak olan branşların idari ve teknik hazırlıklarının yapılması ve malzeme ihtiyaçları belirlenir,

12.1.8. SBF tarafından malzeme istekleri ve istenen malzemelerin teknik özelliklerini belirten teknik şartname, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nda görüşülmek üzere bildirilir,

12.1.9. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından alınması kararlaştırılan malzeme listesi ilgili rektör yardımcısının oluru ile SKS tarafından temini yapılır.

- 12.2. EUSA tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri;

12.2.1. Her eğitim-öğretim yılı başında TÜSF tarafından Avrupa Üniversiteler arası yarışmalara katılacak takımların EUSA katılım talep formu SKS’ye gönderilir,

12.2.2. TÜSF tarafından gönderilen talep yazısı, SKS tarafından Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nda görüşülmek üzere gönderilir,

12.2.3. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, bütçe imkânlarını da göz önünde bulundurarak tahmini katılım olabilecek branşların belirlenmesi ve bu branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması amacıyla ilgili rektör yardımcısının oluruyla SBF’yi görevlendirir,

12.2.4. SBF tarafından tahmini katılacak branşlar, branş sorumluları ve hazırlanan raporlar 10 (on) gün içerisinde Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na gönderilir, SFDYK tarafından değerlendirilerek Rektörlük oluru ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla karara bağlanır,

12.2.5. İlgili Rektör Yardımcısı tarafından onaylanan kafile listesine ait yol ücretleri, barınma, gıda harcamaları ve katılım giderleri harcırah kanununa göre ödenir,

12.2.6. Katılınacak branşların malzeme istekleri ve istenen malzemelerin teknik özelliklerini belirten teknik şartname, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere SBF tarafından bildirilir,

12.2.7. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılan malzeme alım listesi rektör yardımcısının oluru ile SKS tarafından temin edilir,

- 12.3. Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan spor faaliyetleri;

12.3.1 Eğitim-öğretim yılı içerisinde SKS’ye gelen davet yazıları Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere gönderilir,

12.3.2. Gelen davet üzerine katılım olabilecek branşlar Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve rektör yardımcısının oluruna sunulur.

12.3.3. Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından görüşülerek katılımına karar verilen davetlere SBF tarafından bildirilen sporcu ve idareci kafile listesine ait kişilerin yol ücretleri, barınma ve gıda harcamaları için harcırah kanununa göre işlem yapılır,

12.4. ETÜ’nün organizasyonunu yaparak yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin katıldığı yarışmalar,

12.4.1. SFDYK tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında üniversitemiz tarafından düzenlenmesi düşünülen üniversiteler arası spor faaliyetlerinin hangi branşlarda yapılacağı görüşülür ve ilgili Rektör Yardımcısının oluru ile karara bağlanır,

12.4.2. SFDYK tarafından alınan kararlar doğrultusunda düzenlenecek faaliyetlerde hazırlıkların yapılması, organizasyon için ihtiyaç duyulan mal ve malzeme ihtiyaçları ile hizmet alımı ihtiyaçları belirlenir, ilgili rektör yardımcısının oluru ile karara bağlanır,

12.4.3. SFYDK tarafından kararlaştırılan düzenlenecek spor faaliyetlerinin mal ve malzeme alımı ile hizmet alımı listeleri ilgili rektör yardımcısının oluru sonrası temin edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 13 –

Üniversitemizce katılımı sağlanan faaliyetler sona erdikten sonra ilgili branş görevlisi müsabaka sonuç raporunu on gün içerisinde SKS’ye gönderir.

Madde 14 –

Milli müsabakalara, uluslararası karşılaşmalara veya ETÜ’yü temsil edeceği tüm sportif müsabakalara katılacak sporcu öğrenciler, bu faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer vb. eğitim faaliyetlerinden müsabaka süresince mazeretli izinli sayılırlar.

Madde 15 –

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenen branşlarda üniversiteler arası yarışmalara katılacak sporcuların kıyafetleri (eşofman, forma, şort, çorap, yarışma kıyafeti, top, vb.) ile branşlara ait teknik malzemeler her eğitim-öğretim yılı başında belirlenerek alınacaktır. Mezun olan veya herhangi bir sebeple ayrılan sporcunun yerine gelen sporcu için yeni malzeme alınabilecektir. Yarışmalara katılacak sporculara verilecek malzemeler SKS deposuna teslim edilecek, SKS tarafından sporculara malzeme dağıtımı yapılacaktır.

Madde 16 –

Harcamalar, SKS bütçesinden karşılanır.

Geçici Madde 1-

Spor Bilimleri Fakültesi faaliyete geçene kadar Yönergede geçen Spor Bilimleri Fakültesine ait iş ve işlemler Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 19 –

Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 –

Bu Yönerge hükümlerini, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR