FA RU | AR | EN | Tercih Rehberi | E-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Öğrenci Yurtları Yönetimi

T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETİMİ

USUL VE ESASLARI

Amaç

Madde 1-  Bu esasların amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi’nde lisans, lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve gerekli hallerde ETÜ akademik – idari personelinin, yurt hizmetlerinden yararlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-  Bu esaslar Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci yurdunun yönetimi, işletilmesi, denetimi ve öğrencilerin bu yurtlardan yararlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3-  Bu esaslar 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları, Mediko – Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” ve 06.05.2017 tarih ve 30058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  Bu esaslarda geçen;

a)      Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesi’ni,

b)     Rektörlük: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

c)      Yönetim Kurulu: Erzurum Teknik Üniversitesi Yurt Yönetim Kurulu’nu,

d)     Başkanlık:  Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,

e)      Disiplin Kurulu: Erzurum Teknik Üniversitesi Yurt Yönetim Kurulu’nu ve Öğrenci Temsilcisi’ni,

f)       Müdür:  Erzurum Teknik Üniversitesi Yurt Müdürü’nü,

g)      Yurt: Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurdu’nu,

h)     Öğrenci: Erzurum Teknik Üniversitesi Yurdunda barınma hizmetinden yararlanan kişiyi,

i)        Öğrenci Temsilcisi: Yurt öğrencileri tarafından seçilen öğrenciyi, (Her öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından, gizli oyla, yurtta barınan öğrenciler tarafından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde seçilir.)

ifade eder.

Yurdun Organları ve Görevleri

Madde 5- 

a)        Yurt, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak yönetilir ve denetlenir. Yurdun yönetim teşkilatı ve kadrosu Daire Başkanlığının teklifi ile Rektörlükçe belirlenir.

b)       Yurdun organları şunlardır:

1-      Yurt Yönetim Kurulu,

2-      Yurt Müdürü.

Yurt Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 6- 

a)        Yurt Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında,  Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek iki öğretim üyesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı veya Şube Müdürü, yurt müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur,

b)       Yurt Yönetim Kurulu yılda en az iki kez başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Ayrıca Rektör veya Yönetim Kurulu üyelerinden gelen çağrı üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır,

c)        Yurt Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

1-      Yurttan yararlanacak öğrencilerin kabul şekli ve sıralama esaslarını belirlemek ve bu esaslara göre başvuruları değerlendirmek, fiyat tespiti yapmak,

2-      Yurdun işleyişi ile ilgili istek, öneri ve şikâyetleri incelemek,

3-      Yurdun eşit şartlarda yönetilmesi, öğrencilerin yaşam ve çalışma şartlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için genel kural ve ilkeleri belirlemek,

4-      Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla projeler hazırlamak,

5-      Gerekli durumlarda “Yurt Disiplin Kurulu” olarak görev yapmak ve disiplin işlemlerini karara bağlamak,

6-      Mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yurt Müdürü ve Görevleri

Madde 7-

a)      Yurt müdürü, Rektör tarafından görevlendirilir ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışır ve denetlenir,

b)     Yurt müdürünün görevleri şunlardır:

1-      Yurdu mevzuata uygun olarak yönetmek,

2-      Yurdun düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve bu esaslarda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

3-      Yurt Yönetim Kurulu’nun kararlarını uygulamak ve gerektiğinde önerilerini yurt Yönetim Kurulu’na bildirmek,

4-      Kendisine bağlı çalışanlar arasında görev dağılımını yapmak ve denetlemek,

5-      Öğrencilerin ve personelin yaşama ve çalışma şartlarının geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

6-      Gerekli gördüğü durumlarda sağlık ve güvenlik açısından öğrenci odalarının (dolaplar dâhil) denetlenmesini sağlamak,

7-      Mali hususları takip etmek veya ettirilmesini sağlamak,

8-      Mevzuat çerçevesinde  verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yurdun Açılması ve Kapanması

Madde 8- 

a)      Yurdun açılma ve kapanma tarihleri Üniversite Akademik Takvimi dikkate alınarak, Yurt Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve Rektörün onayı ile kesinleşir,

b)     Yarıyıl ve yaz tatillerinde, kayıtlı öğrencilerin veya misafirlerin yurt hizmetlerinden yararlanma şartları ve süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yurdun Geçici Süre ile Kapanması

Madde 9- 

a)      Yurt, mevzuata aykırı amaçlarla ya da Yönetim Kurulu’nun izni olmayan faaliyetler nedeniyle huzur ve güvenliği sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması; personelin çalışma, öğrencilerin güven içinde barınma imkânlarının ortadan kalkması; doğal afet veya salgın hastalık gibi güvenli barınmayı ve insan sağlığını tehdit eden unsurların oluşması durumunda geçici süre ile kapatılabilir,

b)     Geçici kapatma kararı ve süresi, Yurt Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Kapatılmanın gecikmesinde sakınca görülen durumlarda Rektör geçici süreyle kapatma kararı verebilir; bu durumda bir hafta içinde Üniversite Yönetim Kurulu’na bilgi verir,

c)      Yurdun geçici süreyle kapatılması halinde, tüm öğrencilerden derhal yurdu boşaltmaları istenir. Öğrencilerin yurdu boşaltmaması halinde güvenlik kuvvetlerince yurt boşaltılır.

Yurda Başvuru, Kabul ve Yerleştirme

Madde 10- 

a)      Yurttan yararlanmak isteyen öğrenciler, akademik takvime uygun olarak Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu tarihlerde Yurt Müdürlüğüne web sayfasından online başvuru yapar,

b)     Öğrencilerin başvuru formlarındaki bilgiler, Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve Rektörlükçe onaylanan ölçütlere göre puanlanır. Puanlama sonucuna göre yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Yurt Müdürlüğünce üniversite web sayfasında ilan edilir,

c)      Yurda yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında istenen tüm belgeleri tamamlayıp Yurt Müdürlüğüne teslim ederek kayıt yaptırırlar. Belirtilen tarihler arasında belgelerini tamamlamayan öğrenciler yerleşme hakkını kaybeder. Mevcut öğrencilerden, dönem içerisinde yönergeye uygun davranmayanlar, uyarı veya daha üstü ceza almış olması halinde kayıtta öncelik hakkını kaybeder ve tekrar sıralamaya dahil edilir.

d)     Yurda kayıt yaptırabilmek için taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunmamalı ve kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz Çıkarma Cezası” almamış olmalıdır,

e)      Kayıt işleminde istenen belgeler şunlardır:

1-      Başvuru formu,

2-      Üniversite öğrenci belgesi,

3-      Ailenin ikametgâh belgesi,

4-      Sağlık durumunun toplu yaşanan yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi bir kurumdan alınacak sağlık raporu,

5-      Sabıka kayıt belgesi (son bir ay içinde alınmış olması gerekir; gerekli görüldüğünde her öğrenim dönemi başında yenilenir),

6-      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

7-      Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

8-      Kayıt dönemine ait yurt aidatının ve depozito bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

9-      Taahhütname,

10-  Erzurum Teknik Üniversitesi yurtlarının yapımında destekte bulunan kurum/kişiler ile yapılan protokoller dahilinde tahsis edilen kontenjanlar için bu kurum/kişiler ile ilişkiyi gösteren belge,

11-  Kayıt yenileme yapmak için öğrenci belgesi ve yurt aidatının ödendiğine dair banka dekontu,

12-  Yabancı uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alınacak oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi,

13-  Dönem başında ilan edilen takvim dışında boşalan kontenjanlar için yapılan müracaatlar, yurt yönetim kurulu kararı ile dönem içinde ilan edilip, yerleştirme yapılabilir.

Yurda Giriş ve Çıkış

Madde 11- 

a)      Yurda giriş ve çıkış saatleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir,

b)     Yurda giriş ve çıkışlarda şu kurallar geçerlidir:

1-      Öğrenciler; hafta içi mesai saatleri içerisinde, izin defteri doldurularak yurt yönetiminin izni ile tatillerini yurdun dışında geçirebilirler,

2-      Öğrenciler geçerli mazeret beyan etmek kaydıyla bir sömestr içinde ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri hariç, 30 (otuz) gün izin kullanabilirler. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir,

3-      İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) gün ve 1 (bir) ay içinde toplam 7 (yedi) gün yurda gelmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. Yurtta bulunsa dahi akşam yoklamasına katılmayan öğrenciler, yurda giriş yapmamış şekilde değerlendirilir.

Yurtta Kalma Süresi

Madde 12-  Yurtta kalma süresi ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

a)      Yurtta kalma süresi, üniversitenin normal eğitim-öğretim süresidir. Ara sınıflarda yurda kayıt yaptıran öğrencilerin yurtta barınma süreleri ise geri kalan öğrenim süresi kadardır. Bu süre içerisinde öğrenimlerini bitirememiş öğrencilerden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurtta iyi hali tespit edilen öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtta barınma imkânı verilir, yurt aidatını da diğer öğrenciler gibi öder,

b)     Öğrenciler her eğitim öğretim yılı başında kayıt yenilemek zorundadır. Bunun için yurt aidat borçlarının olmaması gerekir. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri Yurt Yönetim Kurulu kararıyla kesilir,

c)      Üniversite içi yatay geçiş işlemleri, yurtta kalma süresinin yeniden başlamasına gerekçe teşkil etmez. Üniversite dışından yatay geçiş yapan öğrencilerin yurtlarda kalma süreleri intibak yapılan yılına (sınıfa) göre diğer öğrenciler gibi değerlendirilir,

d)     Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yurttan ayrılmak zorundadır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir.

e)      Üniversiteden herhangi bir gerekçe ile ilişikleri kesilen öğrenciler 7 (yedi) gün içinde yurttan ayrılmak zorundadır. Odalar belirtilen süre sonunda boşaltılmadığı takdirde Yurt Müdürlüğü tarafından boşaltılacak, odada bırakılan şahsi eşyaların kaybolmasından veya zarar görmesinden Müdürlük veya Üniversite sorumlu olmayacaktır.

Yurttan çıkarma cezası gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, yurttan ayrılması gereken süre beklenmeden öğrenciye cezanın bildirildiği andan itibaren 24 (yirmidört) saat içinde yurttan ayrılması sağlanır.

f)       İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) gün ve 1 (bir) ay içinde toplam 7 (yedi) gün yurda gelmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesilir,

g)      Yurtta kayıtlı olmayan öğrenciler, spor, seminer ve şenlik gibi etkinlikler nedeniyle Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Rektörlük onayıyla grup olarak yurtlarda kalabilir. Bu öğrencilerin konaklama ücretleri Daire Başkanlığının teklifi üzerine Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,

h)     Misafir öğrenci, öğretim elemanı veya idari personelin yurtlarda ücret karşılığı kalması Yurt Yönetim Kurulu kararına bağlıdır,

i)        Öğrenci değişim programlarına katılmak ve zorunlu staj nedeniyle yurtla ilişiği kesilen öğrencilere yeni kayıt döneminde öncelik hakkı tanınır,

j)       Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin yerleri; ücretlerini zamanında ödemek, Yurt Müdürlüğüne bilgi vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla hastalık durumunda 3 (üç) ay; diğer sebepler için ise 1 (bir) ay süreyle saklı tutulabilir. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir ve depozitoları gelir kaydedilir. Öğretim programının kapatılması durumunda bu hüküm uygulanmaz,

k)     Yurtta barınmakta iken devam ettiği öğretim programında kaydını donduran öğrencilerin, durumlarını belgelemek ve yurt ücretlerini peşin ödemek şartı ile kayıt dondurdukları süre kadar yerleri saklı tutulur. Bu durumda peşin ödeme indirimi yapılmaz. Dondurulan süre yurtta barınma süresine dahil edilmez.

Yurt Ücretleri ve Depozito Bedeli

Madde 13- 

a)      Yurt ücreti ve depozito bedeli her eğitim ve öğretim yılı başında Yönetim Kurulu’nun kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir. Yurtlara kayıtlı öğrenciler dönem arasında da yurt ücretini öder. Dönem arasında 15 (onbeş) günden fazla kalmayacak öğrencilerden aidat alınıp alınmayacak durumu Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b)     Depozito bedeli, aylık yurt ücreti kadar bir defaya mahsus alınır. Bu bedel öğrencinin yurtla ilişiği kesilmediği sürece iade edilmez. Depozito bedelinin iade edilebilmesi için, öğrencinin yurt aidat borcunun bulunmaması ve zimmetinde bulunan yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmiş olması gerekir,

c)      Yurt ücreti aylık ödemeler halinde, depozito bedeli peşin ödenir. Ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde kayıt yaptıranlardan aylık yurt ücretinin tamamı, ikinci yarısında kaydını yaptıranlardan ise aylık yurt ücretinin yarısı tahsil edilir. Yurttan ayrılan öğrencilerden, aidat bedelinin 30 güne bölünmesi suretiyle çıkan ücret üzerinden kaldığı gün başına kesinti yapılarak iade edilir. Şayet öğrenci çıkış ayında aidat yatırmadıysa aynı şekilde depozitodan kesinti yapılarak ücret öğrenciye iade edilir.

d)     Yurt ücretinin ait olduğu ay içinde ilgili banka şubesi nezdindeki hesaba yatırılıp dekontun aslının Yurt Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. Yurt ücretinin ödenmemesi halinde bu ücret depozitodan mahsup edilir. Bir öğretim yılı içinde yurt ücretinin 2 (iki) ay süre ile ödenmemesi halinde öğrencinin kaydı silinir ve kanuni faiziyle birlikte hesaplanır, depozito düşüldükten sonra kalan borç Üniversitenin ilgili birimi tarafından yasal yollarla tahsil edilir ve bu öğrenciler tekrar yurda kaydedilmez,

e)      Maddi durumu uygun olmayan öğrenciler Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Rektörün onayı ile yurt ücretinden muaf tutulabilir. Şehit ve gazi çocukları yurt ücreti ödemezler. Ancak bu öğrenciler, depozito bedeli öderler,

f)       Kendi istekleri ile kaydını sildiren öğrenciler, boş kontenjan olması halinde istekte bulunurlarsa Yönetim Kurulu kararı ile tekrar yurda kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler kayıtta istenen tüm belgeleri yeniden tamamlayıp Yurt Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır,

g)      Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler, boş kontenjan olması halinde yurt ücreti ve depozito bedelini ödeyerek yurtlarda kalabilir.

h)     Disiplin suçu nedeniyle yurttan geçici uzaklaştırma ya da kesin çıkarma halinde öğrenciye aidat iadesi yapılmaz. Yurttan kesin çıkarılan öğrenci şayet eylemi nedeniyle yurda herhangi bir maddi zarar vermişse zarar karşılandıktan sonra kalan depozitosu iade edilir, depozito zararı karşılamadığı takdirde öğrenci veya on sekiz yaşından küçük ise velisi hakkında yasal işlemler başlatılır.

i)        Öğrencinin yurttan ilişiğinin kesilmesi halinde zimmetinde bulunan yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmiş olması ve aidat eksikliği olmaması durumunda depozitosu iade edilir.

Disiplin cezaları

Madde 14-  Disiplin cezaları şunlardır:

a)      Uyarma: Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir,

b)     Kınama: Öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir,

c)      Yurttan Geçici Uzaklaştırma: Öğrenciye en az 3 (üç) gün, en çok 3 (üç) hafta süreyle yurtta geçici olarak barınamayacağının yazılı olarak bildirilmesidir,

d)     Yurttan Kesin Çıkarma: Öğrenciye yurda bir daha alınmamak üzere çıkarıldığının yazılı olarak bildirilmesi, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir.

Uyarma cezası

Madde 15-  Uyarma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

a)      Yurt girişinde görevlilere talep edilmesi halinde öğrenci kimlik kartını göstermemek,

b)     Kayıtta verilen evraklardaki bilgi değişikliklerini bildirmemek,

c)      Belirlenen yerlerden başka yerlere duyuru asmak, resim yapıştırmak ve yazı yazmak,

d)     Yatakhanede kokan ve bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak,

e)      Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

f)       Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak, oda kurallarına uymamak, ortak kullanım alanlarını amaca uygun kullanmamak,

g)      Kaba ve saygısız davranmak, başkasını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak veya şarkı söylemek,

h)     Etüd salonu, mutfak, koridor gibi ortak kullanım alanlarında sesli müzik dinlemek,

i)        Yurt giriş ve çıkışlarında yangın kapılarını kullanmak,

j)       Yurt odalarında veya ortak alanlarda her türlü hayvan bulundurmak,

k)     Atık malzeme ve çöpleri gösterilen yerlere atmamak,

l)        Yurt koridor, mutfak, çalışma odaları, çamaşır odasındaki kullanım kurallarına uymamak,

m)   Yurt personeline kötü davranmak,

n)     Yurdun fiziki yapısına bilerek zarar vermek,

o)      Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek.

Kınama cezası

Madde 16 –  Kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

a)      Sandık, bavul ve dolap gibi eşyaları Yurt Yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

b)     Belirlenen yerler dışında yemek yemek,

c)      Odalarda yemek hazırlamak,

d)     İzin verilen yerler dışında odalarda elektrikli alet kullanmak (sahibi belirlenemediği takdirde odadaki tüm öğrencilere kınama cezası uygulanır),

e)      Yurt içerisinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak,

f)       Yurt yönetimine ait her türlü araç ve gereci izinsiz kullanmak, yurt hizmetlilerini özel işlerinde kullanmak,

g)      Disiplin soruşturmasının yürütülmesine engel olmak, güçleştirmek,

h)     İstenen belgeleri süresi içinde Yurt Müdürlüğüne teslim etmemek,

i)        Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek,

j)       Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek,

k)     Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getirmek, giriş çıkış saatlerine uymamak,

l)        Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak, küçük düşürücü davranışlarda bulunmak,

m)   Mevzuatın yasakladığı yerlerde tütün ve tütün mamullerini kullanmak,

n)     Yurt personeline veya arkadaşlarına hakaret etmek,

o)      Yurt yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek, yerini değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak,

p)     Yurt personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek,

q)     Yurt yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek,

r)      Yurtta yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek,

s)       Aynı öğretim yılı içinde iki defa uyarma cezası almak.

Yurttan geçici uzaklaştırma cezası

Madde 17-  Yurttan geçici çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

a)      Kavga çıkarmak,

b)     Yurda yasaklanmış yayınları sokmak, bulundurmak,

c)      Yurtta kumar oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri bulundurmak,

d)     Başkalarına ait eşya veya malzemeleri izinsiz olarak yurdun dışına çıkarmak,

e)      Yurtta taksirle; herhangi bir teknik arızaya sebep olmak, yurda ait araç ve gereçlere, demirbaşa zarar vermek,

f)       Yurt yönetiminin ya da soruşturmacıların yazılı çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan imtina etmek,

g)      Yurt yönetimi tarafından verilen ve duyurulan uyarılara uymamak,

h)     Yurt öğrencisi olmayan bir kişinin yurda girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek, yurt imkânlarından yararlandırmak ya da buna teşebbüs etmek (yurt öğrencisi olmayan biri öğrenci yatakhanelerinde tespit edildiği takdirde odadaki tüm öğrencilere yurttan geçici uzaklaştırma cezası uygulanır),

i)        Yurt ve çevresinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeler veya alkollü içecek bulundurmak, tüketmek, satmak, boş veya dolu alkol şişesi bulundurmak, yurda alkollü gelmek,

j)       Yurt denetimlerinde veya arıza onarımında oda kapısını açmamak veya denetimi/onarımı engellemek,

k)     Aynı öğretim yılı içinde iki defa kınama cezası almak.

 Yurttan kesin çıkarma cezası

Madde 18-  Yurttan kesin çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

a)      Hırsızlık yapmak yada suça iştirak etmek,

b)     Yurt yönetimine, personellere ve yurt öğrencilerini tehdit etmek veya fiili tecavüzde bulunmak,

c)      Yurt içerisinde veya dışında iffete aykırı davranışlarda bulunmak,

d)     Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde saldırı ve savunma amaçlı her türlü ateşli, patlayıcı silah, kesici, delici, boğucu, yaralayıcı alet, sağlığa zararlı yanıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve zehirleyici madde bulundurmak ve bunları kullanmak,

e)      Yurt binası içinde veya dışında kolluk kuvvetlerine karşı gelmek,

f)       Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal, gösteri gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, işgal yolu ile yurdun dernek, kulüp ve benzeri çalışmalar için kullanmak, kullandırtmak, toplu eylemler düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak, geçişi engellemek,

g)      Milli beraberlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzeri davranışlarda bulunmak,

h)     Yurttan geçici çıkarma cezası almış olmasına rağmen buna uymamak,

i)        Yurda kaydolurken kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi veya belge vermek, yurda kaydolmak için gerekli şartlardan birini kaybetmek,

j)       Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen yurdu boşaltmamak,

k)     Yurt binaları içinde kullanılan tüm iletişim araçlarını (bilgisayar, internet, fax, telefon) amaç dışı kullanmak,

l)        Yurtta kasten; herhangi bir teknik arızaya sebep olmak, yurda ait araç ve gereçlere, demirbaşa zarar vermek (zarar ayrıca ödetilir),

m)   Öğrenci olduğu fakülteden 6 (altı) ay ve üzeri uzaklaştırma cezası almak,

n)     22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak,

o)      Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek,

p)     Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak,

q)     Yurt ve çevresinde uyuşturucu veya uyarıcı, keyif verici maddeler bulundurmak, tüketmek, satmak, boş veya dolu alkol şişesi bulundurmak, alkollü içecek tüketmek, yurda alkollü gelmek eylemlerini alışkanlık haline getirmek,

r)      Kendi odası dışında, öğrenci odalarına oda sahiplerinden birinin bile rızası olmadığı halde odaya zorla girmek, oda da kalmak ve kavga çıkarmak,

s)       Aynı öğretim yılı içerisinde ikinci kez geçici uzaklaştırma cezası verilmesini gerektirir bir fiil gerçekleştirmek,

t)       Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak,

u)     Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yurdu terk etmek zorundadır. Ancak yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş günlük süre beklenmeden kendisine ve 18 yaşınan küçük ise öğrencinin velisine bildirildiği andan itibaren 24 (yirmidört) saat içinde yurttan ayrılması sağlanır.

Soruşturma Açma ve Disiplin Cezası Verme Yetkisi

Madde 19-

a)      Öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma açma ve öğrencinin disiplin kuruluna sevk edilmesi yetkisi Yurt Müdürüne aittir. Soruşturma açmaya yetkili müdür soruşturmayı bizzat kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayin ederek de yaptırabilir. Disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile bu esaslarda bulunmayan diğer hallerde “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”, bu yönetmelikte de hüküm bulunmaması halinde "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır,

b)     Disiplin cezaları tayin ve tespit edilirken öğrencinin yurt içerisinde ve dışındaki hal ve davranışları yurt yönetimi ve arkadaşlarına karşı tutumu, disiplin suçunu oluşturan fiil ve davranışın ağırlığı, öğrencinin maksadı, daha önce ceza alıp almadığı, işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınarak öğrencinin iyi hali değerlendirilip bir alt ceza verilebilir,

c)      Toplu olarak işlenen suçlarda, suçluların ayrı ayrı tespitinin mümkün olmadığı hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurulca uygun görülen cezalar verilir,

d)     Öğrencinin savunması alın­madan disiplin cezası verilemez,

e)      Uyarma ve kınama cezaları Yurt Müdürü; yurttan geçici uzaklaştırma ve kesin çıkarma cezaları ise Disiplin Kurulu tarafından verilir,

f)       Disiplin Kurulu ve yurt müdürü soruşturma raporunun kendisine tevdi edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde kararını verir,

g) Disiplin fiillerinin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

Soruşturma ve Süresi

Madde 20- 

a)      Öğrenci hakkında soruşturma başlamadan önce yurt müdürü veya görevlendireceği personel tarafından gerekli inceleme ve araştırmalar 10 (on) gün içinde yapılır. Görevlendirilen personel öğrencinin yazılı veya sözlü ifadesini alarak sonucu bir rapor halinde Yurt Müdürüne sunar. Yurt Müdürü yurt personelinden birini soruşturmacı tayin eder veya soruşturmayı kendisi yürütür ya da gerekli gördüğü takdirde öğrenciyi disiplin kuruna sevk eder,

b)     Uyarma ve kınama cezalarını gerektiren fiillerin işlendiğinin Yurt Müdürü tarafından öğrenilmesinden itibaren 1 (bir) ay içinde; yurttan geçici uzaklaştırma ve yurttan kesin çıkarma cezalarında ise 3 (üç) ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar,

c)      Disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Soruşturmanın Şekli

Madde 21- 

a)      Soruşturmacı yazılı ya da sözlü savunma alır. Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci isnat edilen suçun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde mazeretsiz olarak yazılı veya sözlü savunma vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve delillere göre karar verileceği kendisine bildirilir,

b)     Soruşturmacı, soruşturma sonunda bir rapor düzenler. Soruşturma raporunu, dizi pusulasına bağlı olarak soruşturma makamına en geç 15 (onbeş) gün içinde tevdi eder. Yurt Müdürü soruşturmayı kendisi yürüttüğü takdirde yine 15 (onbeş) gün içinde sonuçlandırmak zorundadır.

c)      Soruşturma gizli olarak yürütülür. Soruşturmacı taık dinleyebilir, keşif yapabilir, ilgili yerlerden bilgi ve belge talep edilebilir.

Disiplin Kurulu

Madde 22-

a)      Yönetim kurulu ve öğrenci temsilcisinden oluşur.

b)     Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler katılır.

c)      Disiplin Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

d)     Yurt Müdürünce öğrencinin disiplin kuruluna sevki üzerine kurul kendi üyelerinden soruşturmacı tayin eder.

e)      Soruşturmaya konu olan olayın, Disiplin Kurulundan birinin şahsı ile ilgili olması halinde Kurulda yedek üye görev alır. 

Disiplin Cezasının Uygulanması ve İtiraz

Madde 23-

a)      Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır,

b)     Disiplin cezaları Disiplin Karar Defterine işlenir,

c)      Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir,

d)     Yurtta meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, yurt yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında adli kovuşturmanın başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez ancak kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür,

e)      Öğrencinin almış olduğu her ceza dosyasına işlenir. Bu cezalardan geçici ve kesin uzaklaştırma cezaları öğrenci dışında velisine bildirilir. Yurttan Kesin Çıkarma cezası, onsekiz yaşından küçük öğrencinin velisine; onsekiz yaş ve üstü öğrencinin kendisine tebliğ edilir. Ayrıca Yurttan Kesin Çıkarma cezası alan onsekiz yaşından küçük öğrencinin durumu bir hafta içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na da yazılı olarak bildirilir,

f)       Öğrenciye disiplin cezaları imza karşılığı tebliğ edilir. Öğrenci tebligatı almaktan imtina ederse bu hususta düzenlenecek tutanağın düzenlendiği tarih itibariyle tebligat öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenci herhangi bir sebeple yurttan ayrılırsa son bildirdiği ikametgâh adresine yapılan iadeli taahhütlü tebligat ile karar tebliğ edilmiş sayılır,

g)      Disiplin cezası alan öğrencinin işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile disiplin cezası alan öğrenci veya velisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin kuruluna, yurttan geçici uzaklaştırma cezasına karşı Rektörlüğe, yurttan kesin çıkarma cezasına karşı ise yurdun bağlı bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde itirazda bulunabilir,

h)     Disiplin kurulu ve Rektörlük itirazları 7 (yedi) işgünü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu ve Rektörlük itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir,

i)        Öğrencinin disiplin cezasını gerektiren eylemi ve davranışı aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil ediyorsa, fiil veya eylemin niteliğine göre öğrenci hakkında Rektörlüğe yazılı bilgi verilir.

Diğer ve Son Hükümler

Madde 24-

Yurt işletmesinde 24 saat hizmet esastır. Bu nedenle yeteri kadar personel bulundurulur. Bunlar Yönetim Kurulunun talimatları çerçevesinde hizmetlerini yürütürler. Gece hizmeti genel görevin bir devamıdır.

Yurt Müdürünün bulunmadığı hallerde sorumlu personel, öğrencilerin izin yazmasını sağlamak ve bunları imza çizelgesine yazmak gibi işlerle yükümlüdür.

Madde 25-

a)      Yurda kayıt yaptıran ve kendisine oda tahsis edilen öğrenci, odasındaki demirbaş eşya ve malzemeyi imza karşılığında bir tutanakla teslim alır ve oda ile oda demirbaşlarının her türlü zarar ve kaybından sorumludur. Herhangi bir zarar söz konusu olduğunda öğrenci, durumu Müdürlüğe bildirmek ve rayiç bedel üzerinden zararı tazmin etmek veya malzemenin aynısı ile yenilemek zorundadır. Aksi halde durum ailesine bildirilerek zararın ödenmesi istenir. Zarar tazmin edilmediği takdirde öğrencinin yurttan kaydı silinir ve öğrenci hakkında yasal işlem yapılır,

b)     Müdürlüğü bilgilendirmeksizin yurttan kesin ayrılmalarda öğrenciye zimmetli demirbaş eşya veya malzemelerin kaybı ya da hasarı tespit edildiğinde öğrenci hakkında yasal takibe geçilir,

c)      Ortak kullanım alanlarındaki demirbaş eşya ve malzemenin hasar görmesi halinde, sorumlu ya da sorumlular tespit edilemezse hasar bedeli katta barınan tüm öğrencilerden tahsil edilir,

d)     Ortak kullanım alanlarında bırakılan her türlü şüpheli ve zararlı kişisel eşya tespit edildiği anda toplanarak imha edilir,

e)      Müdürlükçe yasaklanmış olan her türlü eşya ve maddeler tespit edildiği anda toplanarak imha edilir,

f)       Öğrenciler odalarını ve kullanım alanlarını her an denetime hazır tutmakla yükümlüdür,

g)      Oda güvenliği: Öğrenciler, oda kapılarını kesinlikle kapalı ve kilitli tutmak zorunda olup, oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen kendilerine aittir. Kayıp eşya, para ve hasardan üniversite ve yurt yönetimi sorumlu değildir. Yurtta kalan öğrencilerin odası ve eşyaları güvenliğin sağlanması, temizliğin ve yurt ilke ve kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla ve gerekli görüldüğü her durumda Yurt müdürü ya da görevlendirilen personel tarafından odalar kontrol edilebilir.

h)     Elektrikli cihaz kullanımı: Öğrenciler, yangın ve benzeri tehlikelere yol açabilecek olan gaz ocağı, elektrik ocağı, ütü ve benzeri elektrik ve gazla çalışan araç ve gereçleri odalarında bulunduramaz ve kullanamazlar. Odalarda yalnızca, bilgisayar, saç kurutma makinesi gibi düşük voltajlı ev aletleri kullanılabilir. Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edildiğinde, bu araç ve gereç Yurt Müdürlüğü tarafından odadan alınır. Yurt kullanıcıları; Üniversite bilişim kaynaklarına zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Bu kapsamda, yurt odalarında ve kampüs içinde herhangi bir yerde ağ arabirimlerine genel amaçlı bilgisayar dışında hiçbir donanım (Switch, modem, router, IP telefon, kablosuz erişim cihazları vb.) bağlayamazlar. Kullanıcılar, ağ hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (duvar prizleri, kablolar, vb.) hiç bir şekilde müdahale edemezler.

i)        Yerleşim düzeni: Öğrenciler Yurt Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorunda olup, başka odada kalamazlar ve Müdürlüğün haberi ve izni olmaksızın oda değiştiremezler. Çeşitli sebeplerle oda değiştirmek isteyen öğrenciler Yurt Müdürlüğü’ne bildirirler. Yurt Müdürlüğü değişiklik taleplerini olanaklar ölçüsünde dikkate alır. Üniversite tarafından öğrenciye tahsis edilen odalar, hiçbir şekilde Yurt Müdürlüğü’nden habersiz başka bir öğrenciye devredilemez. Ayrıca Yurt müdürü gerekli hallerde öğrencilerin odasını re’sen değiştirebilir.

j)       Ziyaretçiler ve odada misafir barındırma: Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ziyaret saatlerine uymak zorunludur; bu saatler dışındaki ziyaretlere izin verilmez. Ziyaretler, Yurt Müdürlüğü tarafından belirlenen ziyaret salonlarında gerçekleştirilir. Misafirlerin yurt odalarına çıkması kesinlikle yasak olup öğrenci odalarında ziyaretçi kabul edemezler.

k)      Oda anahtarı: Her öğrenciye, hangi odada kaldığını gösteren bir anahtar verilir. Oda anahtarının yurtta kalan/kalmayan başka bir öğrenciye verilmesi yasaktır. Anahtarını kaybetmiş ya da unutmuş olan öğrencilerin “giriş kapısı açma” talepleri Yurt Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra değerlendirilir. Yurt Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra istisnai durumlarda oda anahtarı yanında olmayan öğrencilerin talebi üzerine, Yurt Müdürlüğü tarafından oda kapıları açılarak odalarına girilebilir. Bir eğitim-öğretim yılı içinde toplam 5 (beş) kez kapısı açılan öğrencinin beşinci seferden sonra hiçbir durumda Yurt Müdürlüğü tarafından kapıları açılmaz. Öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılır,

l)         Yurtta diğer yönetmenliklere göre tutulması gerekli olanlardan başka, aşağıda yazılı defter ve dosyalar tutulur:

1-      Öğrenci Şahıs Dosyaları

2-      Nöbet Kayıt Defteri

3-      Ziyaretçi Kayıt Defteri

4-      Disiplin Kurulu Kararları Kayıt Defteri

5-      Zimmet Defteri

6-      Güvenlik Kontrol Kayıt Defteri

m)   Mutfakların kullanımı: Mutfakları kullanan öğrenciler, güvenlik ve hijyen açısından, kullandıkları elektrikli cihazları emniyetli ve mutfağı temiz bırakmak zorundadırlar. Yurtların mutfakları dışındaki diğer bölümlerde (oda, dinlenme odası vs.) yemek yapılamaz. Öğrenciler odalarında ve mutfak dolaplarında bozulabilir ve kokabilir yiyecekler bulundurmamakla, mutfakları temiz tutmakla yükümlüdürler. Mutfaklarda pis bulaşık (kap ve benzeri araçlar), açıkta yiyecek bırakmak yasaktır. Aksi durumlarda bulaşıkların toplanması için Yurt Müdürlüğü tarafından “Uyarı Pusulası” panoya bırakılır. Uyarıya rağmen bulaşıklar 3 (üç) gün içerisinde yıkanmazsa görevliler tarafından toplanır, çöp olarak değerlendirilip atılır. Uyarı gereğini yerine getirmeyen veya mutfaklarda kullanılan cihazların kullanılamaz hale getirilmesinden sorumlu olan öğrenciler hakkında disiplin işlemleri başlatılır, cihaz bedeli ödettirilir.

n)     Çamaşır ve ütü: Öğrencilerin çamaşır yıkama ve kurutma, ütü işlemlerini Yurt Müdürlüğü tarafından belirlenen oda dışında yapmaları yasaktır. Çamaşırhanede kullanılan cihazların kullanılamaz hale getirilmesinden sorumlu olan öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatılır ve cihaz bedeli ödettirilir.

o)      Valizlerini valiz odasına teslim eden öğrencilerin valizlerin içinde bulunan değerli eşyalarının kaybından Yurt Müdürlüğü sorumlu tutulamaz. Herhangi bir sebeple yurttan ayrılan öğrenci valizini teslim almadığı takdirde valiz çöp olarak değerlendirilip atılır.

p)     Etüd odalarında çalışan öğrenciler masaların yerlerini değiştiremez, salondan çıkaramaz, masaları birleştiremez. Ayrıca çalışma masası üzerinde bırakılan kitaplar yer tutmak amaçlı olarak masada bırakılamaz. Tespit edilen kitaplar etüd odası içerisinde kalması şartı ile masa üzerinden kaldırılır. Başkalarını rahatsız edici şekilde müzik dinlemek, şarkı söylemek, sakız çiğnemek gibi rahatsız edici sesler çıkarmak, masaların üzerinde çöp bırakmak yasaktır. Etüd odalarının kullanılamaz hale getirilmesinden sorumlu olan öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatılır.

Madde 26- Yurtlara kayıt yaptıran öğrencilere esasların bir kopyası verilir ve burada kalmayı kabul edenler bu usul ve esasların hükümlerine aynen uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 Yürürlük

Madde 27-  Bu usul ve esaslar Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28-  Bu usul ve esasların hükümleri Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.