Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA

YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrenci sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiş ve Üniversitede normal eğitim-öğretim süresinde, kayıtlı tüm öğrencileri kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usullerin 1. ve 10. maddesinin ilgili fıkrasına,

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.10.2009 tarihli toplantısında uygun görülen Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına,

5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 20. maddesiyle değişik son fıkrasına,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin b fıkrası ve ilgili diğer maddelerine,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddelerine, dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönergede geçen;

3.1.Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

3.2.Rektörlük: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

3.3.Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

3.4. Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı akademik ve idari birimleri,

3.5.Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,

3.6.Kısmi Zamanlı Öğrenci: Üniversite birimlerinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,

3.7.Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu: Üniversite birimlerinde, birim yöneticisi tarafından yazılı onayla görevlendirilmiş, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışacak öğrencileri belirleyen komisyonu, ifade eder.

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak birimlerin ve sayılarının belirlenmesi

Madde 4 - Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar form-1(K.Z Öğrenci Çalıştırma Talep Formu) ile Daire Başkanlığına bildirirler.

Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur.

Duyuru

Madde 5 - Birimlerin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı içerisinde veya bu Yönergenin 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde Daire Başkanlığınca Üniversitenin web sitesi ve birimlerin ilan panolarında yayınlanır.

Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

Başvuru şekli

Madde 6 - Başvuru süresi ilan edildikten sonraki on gündür. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler, başvurularını belirlenen tarihler aralığında Başvuru Formunu Form-2 yi (K.Z.Öğrenci İş Başvuru formu) eksiksiz doldurarak ilgili birimlere yaparlar.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar

Madde 7 - (a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, birimlerde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

7.1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitenin kayıtlı öğrencisi olmak,

7.2. Disiplin cezası almamış olmak,

7.3. Yetim aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

7.4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversite arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

7.5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

7.6. Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

7.7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(b) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Öğrencilerin seçimi ve onaya sunulması

Madde 8 - Üniversitede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; bu Yönergenin 7. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde birim yöneticisi tarafından yazılı onayla oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Form -3 (K.Z. Çalışacak Öğrenci Listesi) ile Daire Başkanlığına bildirilir. Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste, Üniversitenin web sitesi ve birimlerin ilan panolarında duyurulur.

İşe başlama için gerekli belgeler

Madde 9 - Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak her öğrenci aşağıdaki evrakları hazırlayıp işe giriş işlemini yapmak için Daire Başkanlığına bizzat müracaat edecektir. İşe giriş işlemleri onaylanan öğrenciler işe giriş bildirgelerinde yazan tarih itibariyle işe başlayacaktır. Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemleri yapılmadan ve işe başlama tarihi verilmeden birimler öğrencileri iş başı yaptırmayacaklardır.

9.1. 2 Adet fotoğraf,

9.2. Yeni tarihli öğrenci belgesi,

9.3. Disiplin cezası almadığına dair belge,

9.4. Banka hesap numarası (Üniversitenin belirlediği bir bankada açılacaktır),

9.5. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma sözleşmesi (Daire Başkanlığınca işe giriş işlemi sırasında hazırlanacaktır),

9.6. Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığınca hazırlanacaktır).

Sözleşme yapılması

Madde 10 - Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” Form-6 imzalanır.

Öğrenci ile yapılan sözleşme, öğrencinin talep etmesi ve Üniversitenin uygun görmesi halinde yenilenebilir.

Sözleşmenin feshi

Madde 11 - Üniversite, bu Yönerge ile hizmet akdine aykırı durumlarda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

Öğrenciler belirtilen tarihte işe başlamazlar ise kısmi zamanlı çalışma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve sözleşmeleri herhangi bir tebligata gerek kalmadan feshedilir.

Günlük ve haftalık iş süresi

Madde 12 Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bahsi geçen günlerde çalışmak zorundadır.

Çalışan öğrenciler için imza föyü düzenlenir ve bir nüshası Daire Başkanlığına sunulur.

Denetim ve sorumluluk

Madde 13 - Birim yöneticileri, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin; işe devam edip etmediklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını, verilen işleri zamanında yerine getirip getirmediklerini ve diğer çalışma ilkelerine uyup uymadıklarını denetlemekle sorumludur.

İdari ve mali hükümler

Madde 14 - Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.

İş tanımı ve iş değişikliği

Madde 15 - Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.

Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma ve benzeri gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

İşe devam zorunluluğu

Madde 16 - Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak iş yerinden ayrılamazlar.

Birim yöneticileri, işten ayrılan öğrencileri işten ayrılışlarına ilişkin onay yazısı ile birlikte, ayrılış tarihinden itibaren üç gün içerisinde Daire Başkanlığına bildirirler.

Kısmi zamanlı öğrencilerin davranış, görev ve sorumlulukları

Madde 17 -

17.1.Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

17.2. Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

17.3. Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

17.4. Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

17.5. Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

Yürürlük

Madde 18 - (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 - (1) Bu Yönergeyi, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR