Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Erzurum Teknik Üniversitesi, tüm çalışanları ve paydaşları için bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları bir çalışma, öğrenme, yaşama ortamı oluşturmak için bütün tedbirleri almayı ve uygulamaları hayata geçirmeyi öncelikli bir hedef olarak benimsemiştir. Bu doğrultudaki faaliyetlerini yönlendiren temel ilkeler şunlardır:

  • Yüz yüze veya interaktif yöntemler ile tüm personellerine ve öğrencilerine yönetmeliklere uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerinin verilmesini,
  • Tüm paydaşlarının (Akademik ve idari personellerimizin, öğrencilerimizin, stajyerlerin, ziyaretçilerin ve alt yüklenicilerin) sağlık ve güvenliğini sağlamak için, ulusal mevzuata göre her türlü tedbirin alınmasını, tüm paydaşlarını bilgilendirmesini ve alınan tedbirlerin denetlenmesini,
  • Kurum içinde birimler ve yapılar arası ve gerektiğinde kurumlar arası koordinasyon, iş birliği ve iş sağlığı ve güvenliğine olan bağlılığı sağlamayı,
  • Acil durum tanımlamaları doğrultusunda acil durum planlarının oluşturulması ve ilkyardım, yangın, arama ve kurtarma tatbikatları yapılarak çalışanların acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması,
  • Erzurum Teknik Üniversitesi olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkemizdeki tüm kamu ve özel kuruluşlar ile etkin şekilde iletişim halinde olunmasını,
  • Güvenlik kültürünün benimsenmesi için sürekli bilgilendirme ve iletişimin sağlanması,
  • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; veri ve bilgi temelli yaklaşımları, uygulanabilir ve etkin müdahale ve takdir mekanizmalarını kullanmayı, çalışma hayatındaki riskleri tespit ederek bu riskleri yok etmeyi ya da kabul edilebilir seviyelere getirmeyi,
  • Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm iş ekipmanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi için etkin sistemlerin kurulmasını,
  • Tüm paydaşlarımızın bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları çalışma ortamlarının oluşturulmasını,
  • ETÜ İSGB Koordinatörlüğü olarak görevimiz: ETÜ Rektörü ve tüm birim işverenlerine, ETÜ İSG Politikaları'nı uygularken Danışmanlık ve Rehberlik Yapmak'tır.

İş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel ilkeleri olarak kabul ederiz.

ETÜ Asistan Snow