Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Hukuk Müşavirliği

Görev ve Sorumluluklar

Müşavirliğimizin görevleri ve sorumlulukları, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesi ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinde belirlenmiştir. Bu bağlamda Hukuk Müşavirliğimizin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük Makamını temsil etmek,

- Akademik - idari personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan hukuki uyuşmazlıklarda, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizin haklarını savunmak,

- Rektörlük, Genel Sekreterlik ve diğer idari birimlerin hukuksal görüş taleplerine cevap vermek,

- Üniversitemizin taraf olduğu sözleşme ve protokollerin Üniversite menfaatleri doğrultusunda ve hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde yapılmasına yardımcı olmak,

- Üniversitemiz tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge tasarı ve teklifleri hakkında hukuki inceleme yapmak,

- Rektörlük Makamı tarafından verilen ve mevzuatta belirtilen benzer görevleri ifa etmek.

ETÜ Asistan Snow