Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Esas ve Usuller

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (E) BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Kamu İhale Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 24/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27209
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre yapacakları mal ve hizmet alımlarında uygulayacakları usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam 
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik idarelerin; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım yetkilisi: İdarenin, harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlisini,
b) Hizmet: Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden temin edilecek yük, yolcu veya liman hizmetleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında temin edilecek hizmet ve danışmanlık hizmetlerini,
c) İdare: Kanun kapsamında bulunan ve bu Yönetmeliğe göre alım yapan kurum ve kuruluşları, ç) Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 
d) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,
e) Mal: Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen malları; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edilecek akaryakıt ve taşıtı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında temin edilecek malları; Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden temin edilecek et ve et ürünlerini; ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılmak için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden temin edilecek monoblok tekerlek ve tekerlek takımlarını, 
f) Mutat Sözleşme: Alımın yapıldığı kurum veya kuruluş tarafından tek taraflı olarak hazırlanan ve satışlarında kullanılan yazılı veya elektronik anlaşmayı, 
g) Protokol: İdare ile alımın yapıldığı kurum veya kuruluş tarafından birlikte hazırlanan yazılı veya elektronik anlaşmayı, 
ğ) Sözleşme: İdare tarafından hazırlanan ve alımın yapıldığı kurum veya kuruluş ile imzalanan her türlü yazılı veya elektronik anlaşmayı, ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM : 
Uygulama Esasları Temel ilkeler 
Madde 5 
(1) İdareler bu Yönetmeliğe göre yapacakları alımlarda ihtiyaçların uygun şartlarla, zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 
(2) Ödeneği bulunmayan hiç bir iş için alım yapılamaz. 
(3) İdareler; dokümanların hazırlanması, alımı gerçekleştirecek idari birimin, personelin veya alım komisyonunun görevlendirilmesi, muayene ve kabul işlemleri ile ödemelerin yapılmasında bu Yönetmelikle birlikte tabi oldukları diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
(4) İdari şartname hazırlanması durumunda şartnamede bulunması gerekli hususlar, Kanunun 27 nci maddesi göz önünde bulundurularak belirlenir. 
(5) Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından, bizzat üretilen mal ve hizmetlerin neler olduğuna ilişkin bilgileri içeren listeler ilgili Bakanlık veya üretimi gerçekleştiren kuruluş tarafından Kurumun belirlendiği esaslara uygun olarak Elektronik Kamu Alımları Platformunda yayımlanır. İlgili bakanlık veya üretimi gerçekleştiren kuruluş bu listeleri yeni üretimlerine bağlı olarak günceller. İdarelerin talebi veya projelendirmesi sonucu özel imalat olarak bizzat üretilen mal ve hizmetlerin listelerde yer alması zorunlu değildir. Yaklaşık maliyet 
Madde 6 
(1) İdare, yaklaşık maliyeti aşağıda yer alan yöntemlerden birini esas alarak hesaplar: 
a) Alımın yapıldığı kurum veya kuruluştan fiyat istenerek ya da bu kurum veya kuruluş tarafından yayımlanan fiyat listeleri var ise bu listelerden yararlanmak suretiyle yaklaşık maliyet hesaplanabilir. b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından; piyasada alım konusu hizmeti sunan, malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat istenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir. 
c) (a) ve (b) bentlerine göre elde edilen fiyatlar birlikte kullanılarak yaklaşık maliyet hesaplanabilir. 
Harcama talimatı ve onay belgesi 
Madde 7 
(1) İdarenin ilgili birimi tabi olunan mali mevzuatı esas alarak harcama talimatı veya onay belgesi düzenler ve alım yetkilisinin onayına sunar. Bu belgeye, yaklaşık maliyet hesap cetveli ile varsa idari şartname, teknik şartname ve gerekli görülen diğer belgeler eklenir. Alımı gerçekleştirecek idari birimin, personelin veya alım komisyonunun görevlendirilmesi 
Madde 8
(1) Alım yetkilisi, alımın niteliğini ve idarenin tabi olduğu mevzuatı esas alarak, alımın gerçekleştirilmesi için idari birim veya personel ya da alım komisyonu görevlendirir. Alım komisyonu, tek sayı olmak üzere en az üç üyeden oluşur. 
(2) İdarenin tabi olduğu mevzuatın izin vermesi ve harcama talimatı veya onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla alıma ilişkin karar ve işlemler, alım yetkilisinin onayına sunulmayabilir. Sözleşme ve protokol düzenlenmesi ile mutat sözleşme kullanılması 
Madde 9
(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlar sonucunda sözleşme veya protokol ya da mutat sözleşme düzenlenir. Ancak idarenin tabi olduğu mevzuatın izin vermesi ve harcama talimatı veya onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla sözleşme, protokol veya mutat sözleşme yapılmayabilir. (2) Sözleşme ve protokolde bulunacak hususlar, alımın niteliği esas alınarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesi göz önünde bulundurularak belirlenir. Muayene ve kabul işlemleri 
Madde 10
(1) İdareler, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımların niteliğini ve tabi oldukları mevzuatı esas alarak muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenleme yapabilir. (2) Muayene ve kabul işlemleri, Kurum tarafından yayımlanan ilgili muayene ve kabul yönetmeliklerine göre de yapılabilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
Geçici ve Son Hükümler Mal ve hizmet listelerinin Elektronik Kamu Alımları Platformunda yayımlanmasına kadar alım ve satımlar 
Geçici Madde 1 - (1) Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve Kurum tarafından öngörülen süre içinde ilgili Bakanlık veya üretimi gerçekleştiren kuruluş tarafından 5 inci maddenin beşinci fıkrası gereğince hazırlanacak listelerin Elektronik Kamu Alımları Platformunda yayımlanmasına kadar bu Yönetmelik kapsamında alım ve satım yapılabilir.
Yürürlük Madde 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.