Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Birim Faaliyet Raporu

    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kamu kurumları, yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Bu rapor Fakültemizin 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   2010 yılında kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin görevi bireylerin mühendislik mesleklerinde yenilikçi ve öncü rol oynayabilecek şekilde gelişmelerini sağlamak, özgün araştırmalarla mühendislik bilgi tabanını genişletmek, toplumun refah düzeyini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma için profesyonel hizmetlerle katkıda bulunmaktır. 

   Ülkelerin, toplumların ve kültürlerin ilerleme gösterip aşama kaydetmelerinde en önemli itici güç insan unsurudur. Üniversiteler belirli bir kaliteye ve yeterliliğe sahip bu insan unsurunu sağladıkça, toplumlar hedeflerine ve amaçlarına ulaşırlar. Bu bağlamda fakültemizin insan unsurunu sağlama konusundaki ilk hedefi, rekabetin üst düzeye tırmandığı günümüz dünyasında öğrencilerimizin, yapısal değişikliklere ve beceri taleplerine daha fazla uyum sağlayabilecek birer birey olarak piyasada yer almasını sağlamaktır. Üniversiteler öğrencilerini bir meslek sahibi kılmakla yükümlü olmalarının yanı sıra üniversite ruhuna uygun olarak önemli bir misyona daha sahiptir. Bu kapsamda ikinci misyonumuz ise öğrencilerimizin globalleşme ile küçülen dünyanın her tarafında karşılıklı etkileşime girebilecekleri bir kültüre ile donatmaktır.

   Mühendislik mesleği sevdalıları olan öğrencilerimizin salt bilgi talep eden bireyler olarak değil, aynı zamanda bilimsel faaliyetlerin bir paydaşı olarak yer alacakları bir eğitim sağlamak temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirmek suretiyle bilime ve teknolojiye önderlik edecek bireyleri topluma kazandırmak fakültemizin en önemli katma değeri olacaktır. Biz bütün bu hedefleri birbirini tamamlayan, birbirini dengeleyen, birbiriyle bütünleşen ilişkiler olarak görüyoruz. Bu kapsamda örnek bir eğitim modeli konusunda kararlıyız.

   2019 yılı sonu itibarıyla mali bilgileri, fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarına ilişkin mevcut durumunu yansıtan bu titiz çalışmanın ortaya çıkmasında emeği olan ve katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.