Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kalite Koordinatörlüğü

Amaç ve Hedefler

A1 Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonumuzla uyumlu ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dayalı eğitim süreçleri geliştirmek.

H1.1 Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojileri alt yapısını güçlendirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.

H1.2 Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.

H1.3 Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak.

H1.4 Akademik iş birliklerini artırmak; öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini desteklemek.

A2 Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak.

H2.1 Üniversite ile kamu ve özel sektör iş birliğini geliştirmek ve ortak proje sayısını artırmak.

H2.2 Uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak.

H2.3 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak.

H2.4 Araştırma ve lisans laboratuvarlarımızın donanım altyapısını iyileştirmek.

H2.5 Bilimsel yayın ve atıfların sayısını ve niteliğini artırmak.

A3 Girişimcilik ekosistemini desteklemek

H3.1 Üniversite genelinde girişimcilik, inovasyon vb. alanlara müfredatlarda yer vermek.

H3.2 Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek.

H3.3 Üniversite genelinde girişimcilik temalı faaliyet sayısını artırmak.

H3.4 Öğretim elemanlarını teknokent vb. merkezler bünyesinde faaliyetlere teşvik etmek ve desteklemek.

A4 Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma katkı sağlayabilecek faaliyetleri artırmak.

H4.1 Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.

H4.2 Üniversitenin akademik ve fiziki varlıklarını toplumsal fayda yaratmaya dönük olarak dış paydaşların ortak kullanımına açmak.

H4.3 Toplumun her kesimi için yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek.

A5 Üniversitenin altyapı, idari, mali ve insan kaynakları potansiyelini geliştirmek.

H5.1 İdari yapıdaki işleyişi ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek.

H5.2 Kurumsal hafızayı, kurumsal kimliği ve aidiyeti güçlendirmek.

H5.3 Kurum öz gelirlerini artırmak.

H5.4 Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarını geliştirmek.

H5.5 Eğitim, sosyal ve spor tesislerini artırmak.

ETÜ Asistan Snow