Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Muafiyet Talepleri

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemize kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz, farklı yüksek öğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muafiyet taleplerini en geç 30.09.2022 tarihine kadar, Fakültemiz web sayfasında bulunan Muafiyet Başvuru dilekçesi, transcript ve ders içerikleriyle beraber Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Ders muafiyeti MADDE 16 – (1) (Değişik, 23/09/2021 tarihli ve 31607 sayılı Resmi Gazete) Ders muafiyeti başvuruları, öğrencinin Üniversiteye ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden ilk hafta içerisinde, yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler ise yatay geçiş başvurusu esnasında muafiyet talebinde bulunabilirler. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmez. Öğrenciler, lisans öğrenimlerine devam ederken eş zamanlı olarak başka bir yükseköğretim programından alıp başarılı olduğu ilgili ders/derslerden başarılı oldukları yarıyılı/yılı takip eden yarıyıl/yılın ilk haftası içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler.

(2) ÖSYM tarafından yerleştirilen, Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapan, dikey geçiş ile kayıt yaptıran ve Üniversite içerisinde bölüm değiştiren öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden 27 nci maddeye göre muaf olarak değerlendirilebilmesi için dekanlığa/müdürlüğe muaf olmak istediklerini belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen derslerin harf notları, öğrencinin not döküm belgesine aynen işlenir. Sayısal notlar ise Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre harf notlarına çevrilir ve işlenir   


ETÜ Asistan Snow