Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Tarih Bölümü Yayınlar

 • XVII. YÜZYIL SONLARINDA KÖSTENDİL (ILICA), RADOMİR VE SİRİŞNİK KAZALARINDA İDARE, NÜFUS VE YERLEŞİM , SEZER MUSA,Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi , 2022

 • Sultan II. Abdülhamid'in Başkâtibi Tahsin Paşa , ÜRKMEZ NAİM, AKBULUT UĞUR,Belleten , 2022

 • MOĞOL İMPARATORLUĞU’NDA İPEĞİN KULLANIM ALANLARI HAKKINDA , COŞKUN DERYA, OĞUZ ANIL YASİN,Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2022

 • Hırâmî Ahmed Paşa Evkafı , SEZER MUSA,Vakıflar Dergisi , 2022

 • Türkiye’nin Kalkınmasında Sümerbank ve Etkinliği (1933-1987) , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , 2021

 • Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi ile Birlikte Süt Endüstrisinin Kuruluşu ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme (1923-1963) , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2021

 • TÜRKİYE’DE 1923-1945 DÖNEMİNDE UYGULANAN ORMANCILIK POLİTİKALARI , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021

 • Sibirya'da Ruslar: Rus İşgalinin Katalizörü Olarak Stroganov Ailesi , SEVER ZAFER,Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 2021

 • Osmanlı Devleti’nde Ölüm ve Yaralanma Sonrası Yapılan Keşifler: 1668-1678 Konya Örneği , SEZER MUSA,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2021

 • Naymanlar Türk mü Yoksa Moğol mu? (Sind Die Naiman Türken Oder Mongolen?) , Murayama Şiçiro, OĞUZ ANIL YASİN,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021

 • LOBİCİLİK FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE AMERİKA TÜRK ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU VE İLK FAALİYETLERİ , DAŞDEMİR HASAN,History Studies , 2021

 • İskenderun Vakıfları , ÜRKMEZ NAİM,Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021

 • Hititler ve Urartularda Psikolojik Savaş Unsuru Olarak Diplomasi , ÇİĞDEM SÜLEYMAN, KILIÇ MURAT,Etüt Dergisi , 2021

 • FABİAN STRATEJİSİ: TEORİ, İCRA VE PROBLEMLER , KILIÇ MURAT,ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021

 • Demokrat Parti Dönemi Demiryolu Politikası (1950-1960) , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Mavi Atlas , 2021

 • Belen Derbendi ve Kanuni Sultan Süleyman Vakfı , ÜRKMEZ NAİM,Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 2021

 • BAĞDAT VİLAYETİNDE 1912 MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİ , ÇOLAK MUSTAFA, DAŞDEMİR HASAN,Türk İdare Dergisi , 2021

 • Ana Hatlarıyla Eski Çağ Anadolu Devletlerinde Asker Temini , KILIÇ MURAT,Journal of Turkish Research Institute , 2021

 • 19. Asır Rus Matbuatında Türkler ve Türk Dünyası: Severnıy Arhiv Örneği , SEVER ZAFER,Mavi Atlas , 2021

 • Tuğrul Bey’in Hâkimiyet Mefkûresi Bağlamında Kafkasya’daki Faaliyetleri , COŞKUN DERYA,Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020

 • TEBRİZ’DE KURULAN FEODAL BİR DEVLET:REVVÂDÎLER (948/1071) , COŞKUN DERYA,TARİHİN PEŞİNDE‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐ , 2020

 • Sibir Hanlığı ve İslâmiyet , SEVER ZAFER,History Studies , 2020

 • Şîa’nın Siyasallaşma Sürecinde Seyyid Kıvâmeddin Marâşi , COŞKUN DERYA,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2020

 • Selâhaddîn Eyyûbî’nin Fâtımîlerle İmtihanı: Komplolar ve İsyanlar , ÖZER SERKAN,Mavi Atlas , 2020

 • Savaş ve Propaganda: 1683 Viyana Kuşatması Üzerine Bir Değerlendirme , ÇOLAK SONGÜL,AYDAR METİN,BELLETEN , 2020

 • Other Face of the War: Prisoners of the Ottoman-Russian War of 1877-1878 in Romania , ÜRKMEZ NAİM,BELLETEN , 2020

 • Nikolay Vladimiroviç HANİKOV’xxA Göre Buhara Hanlığındaki Memurlar ve Sosyal Sınıflar , AKAR KAAN,İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2020

 • MOĞOL YÖNETİMİNE KARŞI ORTAYA ÇIKAN BİR HALK HAREKETİ “SEMERKAND SERBEDÂRÎLERİ” , COŞKUN DERYA,Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2020

 • Hatay-Suriye Sınırında Kaçakçılık (1940) , ÇELİK ŞEMSETTİN,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020

 • Haçlı Tarihi Yazımında Pierre L’Ermite: Sıradan Bir Keşiş mi, Haçlı Seferinin Mimarı mı? , ÖZER SERKAN,Journal of Turkish Research Institute , 2020

 • Erken Cumhuriyet Dönemi’nde İpekli Dokuma Sanayi ve Gelişimi (1923-1938) , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN, EYYUPOĞLU İSMAİL,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020

 • ”ŞARKIN KUTSAL ŞEHRİ KUDÜS’ÜN SELÂHADDÎN EYYÛBÎ TARAFINDAN İSLAM TOPRAKLARINA KATILMASI” , COŞKUN DERYA,İran ve Turan Araştırmaları Dergisi , 2020

 • XVI. Yüzyılda Ilıca (Köstendil) Kazası Değirmenleri , SEZER MUSA,Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü (BAE) Dergisi , 2019

 • XIV. YÜZYIL HORASAN’INDA ŞİÎ BİR OTORİTE:ŞEYH HASAN CEVRÎ VE SİYASET ALGISI , COŞKUN DERYA,Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi , 2019

 • Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında 1965-1975 Döneminde Gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği ve Yapılan Yatırımlar , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED) , 2019

 • TABERÎSTAN VE MÂZENDERÂN ADLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , COŞKUN DERYA,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2019

 • ŞÎA’NIN OMUZLARINDA YÜKSELEN ŞEHİR: SEBZEVÂR , COŞKUN DERYA,Ortaçağ Araştırmaları Dergisi , 2019

 • Nikolay Pavloviç Solntsev'in Hatıratına Göre Birinci Cihan Harbi'nde Rusların Bayburt'u İşgali , SEVER ZAFER,Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 2019

 • Mısır’ın Hâkimiyeti İçin Verilen Mücadeleler (1161‐1169) , ÖZER SERKAN,Tarihin Peşinde , 2019

 • Mâzenderân’da Siyasî İki Cereyan: Marâşî ve Kiyâ Anlaşmazlığı , COŞKUN DERYA,İnternational Journey History Studies , 2019

 • Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Su Davası Kapsamında Kurulan İlk Baraj Çubuk Barajı , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , 2019

 • DOBRUCA BÖLGESİNDE ÜÇ KAZA: HACIOĞLU PAZARI, YENİPAZAR VE UMUR FAKİH (XVIII. YÜZYIL ORTALARINDA NÜFUS VE YERLEŞİM) , SEZER MUSA,Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) , 2019

 • Cumhuriyet Dönemi’nde Hayvancılığın Sanayiye Tatbikine Bir Örnek Merinos Yetiştiriciliği , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , 2019

 • Buhara ve Hive'nin Kısa Tasviri (Kratkoe Opisanie Buharii i Hivı) , SEVER ZAFER,Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2019

 • Blois ve Chartres Kontu Stephen’in Haçlı Seferlerindeki Rolü ve Etkisi , ÖZER SERKAN,History Studies. International Journal of History , 2019

 • BİR SÜRGÜN HİKAYESİ: MAVERAÜNNEHİRDEKİ MARÂŞÎLER , COŞKUN DERYA,Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi , 2019

 • Atatürk Dönemi’nde Maden ve Enerji Alanında Kurulan ve Sonraki Dönem Türkiye Sanayisine Katkı Sağlayan Bir İktisadî Devlet Teşekkülü Etibank , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Tarih Araştırmaları Dergisi , 2019

 • 1896-1898 Akçadağ Dümüklü Hadisesi , ÜRKMEZ NAİM,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2019

 • 1699/1700 YILINDA NAZİLLİ KAZÂSI’NIN NÜFUS YAPISI , SEZER MUSA,Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD) , 2019

 • 1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE GÖRDES KAZASI , SEZER MUSA,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED) , 2019

 • XVI. YÜZYILDA İSMİHAN SULTAN’A AİT DUPNİÇE MÜLK TOPRAKLARI (MÜLKNÂME VE SINIRNÂME İLE BİRLİKTE) , SEZER MUSA,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Türkiye Ağır Sanayisinin Öncü Kuruluşlarından İskenderun Demir-Çelik Fabrikası , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Risâle-i Tedbîr-i ‘Umrân-ı Mülkî” Adlı Risâlede İbn-i Haldun’xxun İktisadi Düşüncelerinin Yansımaları , AYDAR METİN,ALINTERİ , 2018

 • Remle Savaşı ve Selâhaddîn Eyyûbî (25 Kasım 1177) , ÖZER SERKAN,History Studies. International Journal of History , 2018

 • İngiliz-Yunan İlişkileri Bağlamında 19. Yüzyılda Gunboat Diplomasi -Don Pacifico Örneğinde- , ÇOLAK SONGÜL,AYDAR METİN,BELLETEN , 2018

 • İlhanlı Devletinde Kullanılan Bir Takım Unvan ve Istılahlar , AKAR KAAN,İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2018

 • HANNİBAL’İN SAVAŞ TAKTİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ , KILIÇ MURAT,Erzurum Teknik Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Haçlı-Bizans Müttefik Ordusunun Dimyât Kuşatması (1169) , ÖZER SERKAN,Journal of Turkish Research Institute , 2018

 • Erzurum İlmi Muhitine Bir Bakış (On Dokuzuncu Yüzyıla Kadar) , ÇELİK ŞEMSETTİN,Mavi Atlas , 2018

 • Devletle Başa Çıkmak, Osmanlı İmparatorluğun’nda Siyasal Çatışmalar ve Suç 1550-1720 , AYDAR METİN,Tarih Kritik Dergisi , 2018

 • Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay , ÇELİK ŞEMSETTİN,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Avrupa’da İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Ortaya Çıkması ve Türkiye’deki Uygulamaları , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN, SİNCAR SELÇUK,Atatürk Dergisi , 2018

 • Avârız Kayıtlarına Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Karinabad Kazâsı , SEZER MUSA,History Studies International Journal of History , 2018

 • 1965 Erzurum (Tekman, Çat, Ilıca, Hınıs) Kızamık Salgını , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,ZENGİN ERSOY,Journal of Turkish Research Institute , 2018

 • ZİLE KAZÂSI VE BAĞLI KABİLELER (1695 Tarihli Avârız Defterine Göre) , SEZER MUSA,Cappadocia Journal of History and Social Sciences , 2017

 • XVI. Yüzyılda Köstendil Ilıcası’nda Haraççı Kara Mehmed Vakıfları (Tahrir Defterlerine Göre) , SEZER MUSA,Cappadocia Journal of History and Social Sciences , 2017

 • Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Köstendil (Ilıca) Mahalleleri , SEZER MUSA,History and Future-Tarih ve Gelecek , 2017

 • İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1938-1942) , POLATOĞLU MEHMED GÖKHAN,Atatürk Dergisi , 2017

 • ERZURUM KALESİ VE TABYALARI HAKKINDA BAZI TESPİTLER , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2017

 • Erzurum Kalesi ve Tabyaları Hakkında Bazı Tespitler , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2017

 • Celalî İsyanlarında Suhte Olayları , AYDAR METİN,Genç Kalemler: Tarih, Düşünce ve Kültür Dergisi , 2017

 • Antakya’yı Haçlılara Teslim Eden Hain Zırh Ustası Fîrûz , ÖZER SERKAN,Atatürk Üniversitesi Edebiyat FakültesiSosyal Bilimler Dergisi , 2017

 • Tanzimat Sonrası Osmanlı Devleti nde Kaza Yönetimi Belen Örneği , ÜRKMEZ NAİM,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2016

 • Osmanlı Devleti nde Bir Toplumsal Dayanışma Örneği 1893 Malatya Depremi , ÜRKMEZ NAİM,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2016

 • Mustafa Çolak, Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918) , DAŞDEMİR HASAN,Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 2016

 • Modernleşme Dönemi Osmanlı Taşrasında Eğitim Kurumları Gümüşhane Örneği , ÜRKMEZ NAİM,TOZLU SELAHATTİN,Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı , 2016

 • MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,MAVİ ATLAS , 2016

 • Meyhanelerle Mukaddes Mekânlar Arasında Mesafe Tayini Sultan II Abdülhamid Devri İstanbul undan Örnekler , AKBULUT UĞUR,Karadeniz Araştırmaları , 2016

 • Mekteplerde Okutulacak Tarih Ders Kitapları Hakkında Sultan II Abdülhamid e Sunulmuş İki Rapor , ÜRKMEZ NAİM,Turkish History Education Journal , 2016

 • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Kahvehanelerden Kaynaklanan Sosyal Sorunlara Dair Bazı Tespitler , AKBULUT UĞUR,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2015

 • Tanzimat tan Cumhuriyet e Türkçülük ve Türk Tarih Yazıcılığı , AKBULUT UĞUR,Düşünce Dünyasında Türkiz , 2015

 • Şiran Vakıfları , ÜRKMEZ NAİM,Vakıflar Dergisi , 2015

 • Rusların 1828 1829 Osmanlı Rus Savaşında Doğu Anadolu yu İşgali ve Bunun İngiltere nin Hindistan Yolu Politikasına Etkisi , AKBULUT UĞUR,Yeni Türkiye , 2015

 • Hatay Alevileri Nusayrileri Hakkında Bazı Notlar 1938 1950 , ÇELİK ŞEMSETTİN,Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi , 2015

 • Haçlıların Askalân Şehrini Zaptı , ÖZER SERKAN,Tarih Araştırmaları Dergisi , 2015

 • Haçlıların Antakya’yı Zaptına İslam DünyasınınTepkileri , ÖZER SERKAN,ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015

 • Eşkıyalığın Engellenmesine Dair Sultan II Abdülhamid e Sunulan Bir Rapor , ÜRKMEZ NAİM,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015

 • CUMHURİYET DÖNEMİ NDE TRABZON UN SU MESELESİ VE ATASU PROJESİ , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2015

 • Musul’da İtaatsiz Bir Zümre Yabgulular , COŞKUN DERYA,Turkish Studies , 2014

 • İskenderun da Bulunan ve Ele Geçirilen Eski Eserler , ÜRKMEZ NAİM,History Studies International Journal of History , 2014

 • İngilizlerin Hindistan la Olan Haberleşmeyi Hızlandırma Çabaları , AKBULUT UĞUR,Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları , 2014

 • “XII. Yüzyıl Ortalarında Ani’de Siyasî İki İsyan: Ermeni Papazları , COŞKUN DERYA,YENİ TÜRKİYE , 2014

 • Tarihimizi Öğrenmeli ve Öğretmeliyiz , AKBULUT UĞUR,TUHED , 2013

 • Osmanlı Basın Tarihine Bir Katkı Gazetelerin Yayınlanma Amaçları Üzerine 1831 1876 , AKBULUT UĞUR,Turkish Studies , 2013

 • FOTOĞRAFLARIN DİLİYLE 1877-1878 (93) SAVAŞI Kafkasya ve Doğu Anadolu Cephesi , COŞKUN DERYA,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2013

 • Ermenilerin Kontrol Noktası İskenderun Limanı , ÜRKMEZ NAİM,Turkish Studies , 2013

 • Balya Karaaydın Maden Grevi ve Mehmet Ali Aynî Bey in Müfettişliği 1908 , AKBULUT UĞUR,Türklük Bilimi Araştırmaları , 2013

 • Cumhuriyet'ten Önce Trabzon'un Su Meselesi , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,ÇELİK ŞEMSETTİN,Karadeniz İncelemeleri Dergisi , 2012

 • Cumhuriyet ten Önce Trabzon un Su Meselesi , KÜÇÜKUĞURLU MURAT, ÇELİK ŞEMSETTİN,kARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ , 2012

 • Cumhuriyet in İlk Yıllarında Kars Erzurum Yöresi Alevi Türkmenleri ve Esat Uras ın Bir Raporu , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,HACI BEKTAŞİ VELİ DERGİSİ , 2012

 • Visera Işıklar Santrali ve Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi nin Faaliyetleri , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ , 2011

 • Suriye ye İlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi , AKBULUT UĞUR,History Studies , 2010

 • Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nusayrîler Hakkında Genel Bilgiler , ÜRKMEZ NAİM,EFE AYDIN,Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi , 2010

 • Osmanlı Arşiv Belgelerinde Lazkiye Nusayrîleri 19 Yüzyıl , AKBULUT UĞUR,Türk Kültürü ve Hacı bektaş Velî Araştırma Dergisi , 2010

 • Türkiye de Livaların Vilayete Dönüştürülmesi , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2009

 • Jeopolitik ve Stratejik Açıdan Trabzon Limanı , KÜÇÜKUĞURLU MURAT, OKUR MEHMET,Karadeniz Dergisi , 2009

 • Trabzon Erzurum Demiryoluna Dair Unutulan Bir Kanun , KÜÇÜKUĞURLU MURAT, ÖNCÜ ALİ SERVET,Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi , 2008

 • Şimendiferin Erzurum Yolculuğu , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,SAYLAN GÜRKAN FIRAT,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2008

 • Meşrutiyet Devrinde Trabzon Erzurum Demiryolu Teşebbüsleri , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Osmanlı Araştırmaları-The Journal of Ottoman Studies , 2008

 • Cumhuriyet in İlk Yıllarında Trabzon Ticareti , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi , 2008

 • Cumhuriyet Devrinde Bir Milli Sanayi Örneği Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi nin Kuruluşu , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi , 2007

 • Cumhuriyet in İlk Yıllarında Trabzon Erzurum Ticari İlişkileri , KÜÇÜKUĞURLU MURAT, OKUR MEHMET,Türk Dünyası Araştırmaları , 2005

 • Cumhuriyet in İlk Yıllarında Sovyet Rusya ile Türkiye Arasında Sınır Ticareti , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Atatürk Dergisi , 2005

 • Türkiye'de Öğretmenliğin Bir Meslek Olarak Kabulü , KÜÇÜKUĞURLU MURAT, ÖNCÜ ALİ SERVET,Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2004

 • Tarih Yazımı ve Öğretiminde Ben ve Öteki , TOZLU SELAHATTİN,AKBULUT UĞUR,KAYA RAMAZAN,Atatürk Üniversitesi KKEF Dergisi , 2004

 • Kars İslam Şurası nın En Yaşlı Üyesi Tevhidüddin Mamilof Bey , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Atatürk Dergisi , 2003

 • Erzurum Evleri , TOZLU SELAHATTİN, KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2002

 • Doğu Anadolu da İlk Rus İşgalleri 1828 1829 Osmanlı Rus Savaşı , AKBULUT UĞUR,Yeni Türkiye , 2002

 • Cihangiroğlu İbrahim Bey in 93 Harbinden Kurtuluş Savaşı na Kadar Kars ve Çevresindeki Teşkilatlanmada Oynadığı Rol , KÜÇÜKUĞURLU MURAT,Atatürk Dergisi , 2002